ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Na podstawie art. 20e ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa parametry funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób jego utrzymania.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1)   ustawa o Policji — ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2)   ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego — ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635);

3)   ustawa — Prawo telekomunikacyjne — ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, zpóźn. zm. 3) );

4)   centra — centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego;

5)   sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numerów alarmowych — sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sytuacji awaryjnej, należy przez to rozumieć brak możliwości przyjęcia zgłoszenia alarmowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, i obsługi zdarzeń za pośrednictwem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.

§ 3. System Wspomagania Dowodzenia Policji, zwany dalej „SWD Policji”, posiada funkcjonalności umożliwiające:

1)   przyjmowanie zgłoszeń i obsługę zdarzeń w formie interwencji, akcji i operacji policyjnych oraz pościgów z użyciem blokad;

2)   zarządzanie siłami i środkami Policji;

3)   bieżącą wizualizację sytuacji operacyjnej i prowadzenie analiz przestrzennych;

4)   przesyłanie komunikatów i wymianę informacji między użytkownikami systemu;

5)   dokonywanie sprawdzeń rzeczy i osób w bazach danych;

6)   dyslokowanie i odprawę patroli do służby;

7)   dokumentowanie podejmowanych działań i wydanych decyzji;

8)   generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;

9)   zapewnienie pełnej rozliczalności działań w systemie;

10)  zapewnienie stabilnej pracy systemu niezależnie od liczby jednocześnie pracujących użytkowników;

11)  zapewnienie bezpieczeństwa systemu;

12)  korzystanie z usług danych przestrzennych, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm. 4) ), z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

13)  wymianę informacji z centrum za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

14)  pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy — Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy — Prawo telekomunikacyjne, lub przekazanych z centrum;

15)  współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej;

16)  pracę systemu w architekturze centralnej w dwóch ośrodkach, podstawowym i zapasowym Centrum Przetwarzania Danych.

§ 4. SWD Policji zapewnia realizację funkcjonalności, o których mowa w § 3, przez mechanizmy zapewniające:

1)   zachowanie ciągłości jego funkcjonowania;

2)   uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników;

3)   pełną rozliczalność działań w systemie;

4)   utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

§ 5. SWD Policji komunikuje się z systemami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych.

§ 6. 1. SWD Policji funkcjonuje w sposób umożliwiający zapewnienie przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych, z wykorzystaniem podstawowego i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych.

2. Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych w sytuacji awaryjnej centrum powiadamiania ratunkowego następuje w drodze połączeń telefonicznych.

3. Obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się z wykorzystaniem połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych.

§ 7. 1. Utrzymanie SWD Policji zapewnia zachowanie ciągłości działania systemu i realizację funkcjonalności, o których mowa w § 3.

2. Utrzymanie SWD Policji polega w szczególności na:

1)   monitorowaniu sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego w podstawowym i zapasowym Centrum Przetwarzania Danych;

2)   monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji;

3)   przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci, o których mowa w pkt 2, do operatora sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych;

4)   zapewnieniu dostępności systemu dla użytkowników w trybie całodobowym;

5)   wykonywaniu kopii bezpieczeństwa;

6)   utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje SWD Policji;

7)   wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających bezpieczeństwo systemu;

8)   dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji.

3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących przyjętych norm pracy systemu, utrzymanie SWD Policji wymaga podjęcia następujących działań:

1)   ustalenia powodów nieprawidłowości;

2)   usunięcia przyczyn nieprawidłowości;

3)   przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr233, poz. 1381 iNr234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203,1256, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635.