ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 14g ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa parametry funkcjonalne, sposób funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób utrzymania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1)   ustawa o ochronie przeciwpożarowej — ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

2)   ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego — ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635);

3)   ustawa — Prawo telekomunikacyjne — ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 3) );

4)   centra — centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego;

5)   sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numerów alarmowych — sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   sytuacji awaryjnej — należy przez to rozumieć brak możliwości przyjęcia zgłoszeń alarmowych i obsługi zdarzeń za pośrednictwem Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej;

2)   instancji — należy przez to rozumieć wydzielony węzeł przetwarzania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej obejmujący urządzenia informatyczne i oprogramowanie.

§ 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określa szczegółowe zasady funkcjonowania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „SWD PSP”, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. SWD PSP posiada funkcjonalności umożliwiające:

1)   obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń;

2)   alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

3)   dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych;

4)   nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;

5)   sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań;

6)   wymianę informacji i danych między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej;

7)   prowadzenie szczegółowej ewidencji sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych;

8)   prowadzenie ewidencji dostępnych dla Państwowej Straży Pożarnej sił i środków innych zasobów pochodzących z instytucji i organizacji wspierających Państwową Straż Pożarną;

9)   współpracę z urządzeniami łączności oraz urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także sterowanie automatyką przemysłową wykorzystywaną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

10)  generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;

11)  pozyskiwanie danych przestrzennych, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, późn. zm. 4) ), z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

12)  korzystanie z usług danych przestrzennych, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

13)  wymianę informacji z centrum za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

14)  pozyskiwanie i prezentacja danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy — Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy — Prawo telekomunikacyjne, lub przekazanych z centrum;

15)  współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej.

§ 5. SWD PSP realizuje funkcjonalności, o których mowa w § 4, przez mechanizmy zapewniające:

1)   zachowanie ciągłości jego funkcjonowania;

2)   uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników;

3)   pełną rozliczalność działań w systemie;

4)   utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

§ 6. Komunikacja między elementami SWD PSP znajdującymi się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej odbywa się przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych lub z wykorzystaniem technologii Virtual Private Network (VPN) realizowanej w oparciu o sieć Internet.

§ 7. SWD PSP komunikuje się z systemami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych.

§ 8. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej:

1)   przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrum następuje w drodze połączeń telefonicznych;

2)   obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych.

§ 9. 1. Utrzymanie SWD PSP zapewnia zachowanie ciągłego dostępu do funkcjonalności, o których mowa w § 4, i polega w szczególności na:

1)   monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

2)   przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci, o których mowa w pkt 1, do operatora sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych;

3)   monitorowaniu dostępności wszystkich instancji SWD PSP;

4)   monitorowaniu parametrów pracy SWD PSP i przywracaniu im właściwej wartości w przypadku wykrycia nieprawidłowych wartości;

5)   wykonywaniu kopii bezpieczeństwa;

6)   optymalizacji funkcjonalności SWD PSP polegającej na wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających bezpieczeństwo SWD PSP;

7)   dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji SWD PSP.

2. W przypadku wykrycia niedostępności instancji utrzymanie SWD PSP wymaga podjęcia następujących działań:

1)   ustalenia powodów niedostępności instancji;

2)   usunięcia przyczyn niedostępności instancji;

3)   przywrócenia instancji do stanu pełnej dostępności.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256,1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635.