ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób”, i określa:

1)   odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

2)   przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;

3)   okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.

§ 2. 1. W okresie od dnia 8 listopada 2013 r. do dnia 23 listopada 2013 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 19), 9. Sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 9) oraz 39. Sesji Organów Pomocniczych.

§ 3. Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:

1)   na granicy państwowej z Republiką Czeską;

2)   na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;

3)   na granicy państwowej z Republiką Litewską;

4)   na granicy państwowej z Republiką Słowacką;

5)   w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;

6)   w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

§ 4. Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108, z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280 oraz z 2013 r. poz. 852.