ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem peseL a rejestrami centralnymi

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Przez rejestry centralne rozumie się:

1) centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych – w zakresie gromadzenia danych dotyczących paszportów, zwaną dalej „CEWiUDP”;

2) centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego — w zakresie gromadzenia danych dotyczących obywatelstwa, zwany dalej „CRDoNiUOP”;

3) Rejestr Dowodów Osobistych — w zakresie gromadzenia danych dotyczących dowodów osobistych zwany dalej „RDO”.

§ 3. 1. Przekazywanie danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi odbywa się w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

2. Przekazywanie danych następuje bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

3. Z rejestru PESEL przekazywane jest zwrotnie do CRDoNiUOP, RDO i CEWiUDP potwierdzenie rejestracji danych.

4. Z RDO i CEWiUDP przekazywane jest zwrotnie do rejestru PESEL potwierdzenie przyjęcia danych o których mowa w § 7. 

§ 4. Po wprowadzeniu przez właściwego wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych do CRDoNiUOP danych, o których mowa w art. 8 pkt 11 ustawy, zarejestrowane dane z CRDoNiUOP przekazywane są do rejestru PESEL.

§ 5. 1. Po wprowadzeniu przez organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego do RDO daty odbioru dowodu osobistego przez obywatela polskiego z RDO przekazywane są do rejestru PESEL dane, o których mowa w art. 8 pkt 22 ustawy.

2. Po wprowadzeniu przez organ gminy właściwy do unieważnienia dowodu osobistego do RDO daty unieważnienia dowodu osobistego z RDO przekazywane są do rejestru PESEL dane, o których mowa w art. 8 pkt 22 ustawy.

§ 6. 1. Po wprowadzeniu przez organ właściwy do wydania paszportu do CEWiUDP daty odbioru paszportu przez obywatela polskiego z CEWiUDP przekazywane są do rejestru PESEL dane, o których mowa w art. 8 pkt 23 ustawy.

2. Po wprowadzeniu przez organ właściwy do wydania paszportu do CEWiUDP daty unieważnienia paszportu z CEWiUDP przekazywane są do rejestru PESEL dane, o których mowa w art. 8 pkt 23 ustawy.

§ 7. 1. Po zarejestrowaniu w rejestrze PESEL zmiany danych posiadacza dowodu osobistego, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 oraz z 2012 r. poz. 1407), lub w przypadku zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego dane z rejestru PESEL przekazywane są do RDO.

2. Po zarejestrowaniu w rejestrze PESEL zmiany danych posiadacza paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm. 4) ), lub w przypadku zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego dane z rejestru PESEL przekazywane są do CEWiUDP.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689.

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 iNr95, poz. 791, z 2010 r. Nr 8, poz. 51 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.