ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1) zaświadczenia uprawniającego do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia uprawniającego do przywozu przez obywateli polskich broni i amunicji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę przez cudzoziemca, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji przez cudzoziemca, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) zgody na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. (poz. 213)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 18, poz. 235), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263).