ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe informacje dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 1a ust. 3 oraz w art. 3e ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwanej dalej „ustawą”;

2) rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia;

3) wzór oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem wykazu nieruchomości;

4) wzór oświadczenia składanego przez spółkę, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, wraz z wzorem wykazu nieruchomości posiadanych przez tę spółkę, jeżeli jest ona właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu, w związku z wnioskiem cudzoziemca o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy.

§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia wnioskodawcy:

a) w przypadku osoby fizycznej — imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

— w przypadku osoby fizycznej — imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

— w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — nazwy, adresu siedziby,

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;

2) oznaczenia nabywanej nieruchomości:

a) w przypadku nieruchomości gruntowej — nabywany tytuł prawny do nieruchomości, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej — numer porządkowy budynku, powierzchnię użytkową budynku w metrach kwadratowych, ulicę, miejscowość, gminę i województwo,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności — numer porządkowy budynku i lokalu, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, powierzchnię użytkową lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

3) oznaczenia zbywcy:

a) w przypadku osoby fizycznej — imię, nazwisko, adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej — nazwę, adres siedziby;

4) określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości;

5) celu nabycia nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej — także planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji;

6) źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

§ 3. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 2, następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny:

a) w przypadku osoby fizycznej — odpis lub kopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej — także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) określające nieruchomość, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:

a) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,

b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej — urzędowe dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,

d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu;

3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek — uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z załącznikami — projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-d. W przypadku gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej, cudzoziemiec ma obowiązek przedłożyć odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów dotyczące nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się nabywany lokal.

§ 4. 1. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczności określone w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy, jest on obowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący przedsiębiorcy, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego;

2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

2. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczności określone w art. 1a ust. 2 pkt 5 ustawy, jest on obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej lub rolniczej, w szczególności odpisy uzyskanych koncesji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2–4 ustawy, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obowiązany jest także do przedstawienia dokumentów wskazujących na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwości finansowania działalności w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 5, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku:

1) zaświadczenia banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący nabywcy bądź jego udziałowców lub akcjonariuszy, określającego wielkość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą;

2) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego stwierdzającego, że nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego, że nabywca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

§ 6. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie, objęcie lub inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji:

a) w przypadku osoby fizycznej — imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

— w przypadku osoby fizycznej — imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

— w przypadku osoby prawnej — nazwy, adresu siedziby,

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;

2) oznaczenia spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, ze wskazaniem: firmy, adresu siedziby, przedmiotu działalności, wielkości kapitału zakładowego, członków zarządu, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

a) w przypadku osoby fizycznej — imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej — nazwy, adresu siedziby,

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;

3) oznaczenia spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zależnych od spółki, o której mowa w pkt 2, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które staną się cudzoziemcami w rozumieniu ustawy w wyniku nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca dotyczącej udziałów lub akcji spółki, o której mowa w pkt 2;

4) określenia nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek z tych czynności staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, ze wskazaniem:

a) w przypadku nieruchomości gruntowej — ulicy, miejscowości, gminy i województwa, numeru działki ewidencyjnej, powierzchni w hektarach, numeru księgi wieczystej oraz cech jej zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej — numeru porządkowego budynku, powierzchni użytkowej budynku, ulicy, miejscowości, gminy i województwa,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności — numeru porządkowego budynku i lokalu, ulicy, miejscowości, gminy i województwa, powierzchni użytkowej lokalu w metrach kwadratowych, udziału w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

5) oznaczenia zbywcy, ze wskazaniem w przypadku osoby fizycznej — imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej — nazwy i adresu siedziby;

6) określenia:

a) sposobu nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, ze wskazaniem ich ilości oraz podaniem w procentach, jakiej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będzie odpowiadała ilość nabywanych lub obejmowanych udziałów lub akcji,

b) innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji w spółce, na skutek której spółka handlowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

§ 7. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 6, następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny:

a) w przypadku osoby fizycznej — odpis lub kopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) określające status prawny spółki, której udziałów lub akcji dotyczy wniosek:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

b) umowa lub statut spółki ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity,

c) aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi akcyjnej;

3) określające status prawny zbywcy udziałów lub akcji:

a) w przypadku osoby fizycznej — dokument potwierdzający tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej — odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) określające nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek z tych czynności staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:

a) odpis księgi wieczystej,

b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej — urzędowe dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,

d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu;

5) oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji wyrażające wolę ich zbycia na rzecz nabywcy, ze wskazaniem formy zbycia, ilości zbywanych udziałów lub akcji oraz z podaniem odpowiadającej im ilości głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu wyrażonej w procentach a w przypadku nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji w procesie łączenia albo podziału spółek — uzgodniony plan połączenia albo podziału wraz z załącznikami — projektami uchwał o połączeniu albo podziale i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b-d.

§ 8. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku wykazem nabywanych nieruchomości, według wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, w przypadku gdy spółka, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu, składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku wykazem nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki, według wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do spółek zależnych od spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, jeżeli w wyniku którejkolwiek z tych czynności spółki zależne staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców.

§ 9. 1. Kopie dokumentów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 925 oraz z 2006 r. Nr 226, poz. 1653).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. (poz. 729)

Załącznik 1 Wzór — Oświadczenie

Załącznik 2 Wzór — Oświadczenie


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458.