ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2013 r. poz. 639) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyposażenia, w tym:

a)   środków przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek zakładanych na ręce, pałek służbowych, psów służbowych, chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz siatek obezwładniających,

b)   broni palnej,

c)   urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego,

d)   środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,

e)   pojazdów,”;

2)   § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Informację, o której mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, komendant straży składa według stanu ewidencji na dzień 31 grudnia każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, według stanu ewidencji na dzień zakończenia działalności straży.”;

3)   w załączniku do rozporządzenia część II otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do informacji określonej w § 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, składanej przez komendantów straży za rok 2013 stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).