ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, zwanych dalej „zadaniami zleconymi”;

2) wysokość i sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia;

3) tryb wypłacania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kwota bazowa — kwotę ustaloną dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w ustawie budżetowej;

2) obsługa — sprawdzenie, w każdym dniu używania sprzętu transportowego, sprawności technicznej tego sprzętu oraz stanu technicznego jego zespołów i podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy;

3) przełożony właściwy w sprawach osobowych — Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora instytutu badawczego, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanta szkoły policyjnej, komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego Policji.

§ 3. 1. Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:

1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t — w wysokości 0,25% kwoty bazowej;

2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 — w wysokości 0,50% kwoty bazowej;

3) obsługę łodzi motorowej — w wysokości 0,30% kwoty bazowej;

4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA — w wysokości 0,20% kwoty bazowej;

5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA — w wysokości 2% kwoty bazowej.

2. Za wykonywanie zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną, określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Dodatkowe wynagrodzenie za zadania zlecone, o których mowa w § 3:

1)   ust. 1 — jest obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazowej;

2)   ust. 2 — jest określone w umowie wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, albo w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem, albo w innym dokumencie poświadczonym przez instytucję zarządzającą tym programem lub projektem.

§ 5. Dodatkowe wynagrodzenie policjanta wykonującego zadania zlecone oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania, o którym mowa w § 3.

§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie:

1) imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc poprzedni — za zadania zlecone, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) dokumentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub projektem, poświadczającego zrealizowanie przez policjanta jego zadań wynikających z programu lub projektu, niezwłocznie po otrzymaniu przez Policję środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji — za zadania zlecone, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).