ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby bezpieczeństwa państwa, przed jego wprowadzeniem do użytku przez organy, komórki i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane;

2)  szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, przed ich wprowadzeniem do użytku przez organy, komórki i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1)  prototypów i wyrobów, które nie znajdują się w stałej ofercie handlowej producenta;

2)  wyrobów nabywanych poza granicami państwa od dostawców zagranicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, w celu wykonania zadania poza granicami państwa;

3)  wyrobów, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, z wyjątkiem nowego wyposażenia tych wyrobów, jeżeli zostało ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  akredytacji OiB — należy przez to rozumieć akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa;

3)  trybie I — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4)  trybie II — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

5)  trybie III — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 4. Specyfikację techniczną wyrobu dołącza się jako załącznik do umowy na dostawę wyrobu lub do innego dokumentu zawierającego warunki zamówienia.

§ 5. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I, dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystując właściwe dokumenty udostępnione przez producenta wyrobu.

§ 6. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie II, dostawca, zlecając wykonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala, czy jednostka badawcza posiada akredytację OiB w zakresie obejmującym wymagania specyfikacji technicznej.

§ 7. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III, dostawca, zlecając wykonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala, czy jednostka certyfikująca posiada akredytację OiB w zakresie obejmującym wymagania specyfikacji technicznej.

§ 8. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, jest zobowiązany posiadać:

1)  dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2)  świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy;

3)  certyfikat zgodności wyrobu, o którym mowa w art. 9 ust. 10 ustawy.

§ 9. 1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki badań, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 10. 1. W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która w zakresie akredytacji OiB posiada wyrób będący przedmiotem oceny zgodności, ocenę zgodności można przeprowadzać w trybie I.

2. W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej posiadającej akredytację OiB w zakresie umożliwiającym ocenę zgodności wszystkich wymagań specyfikacji technicznej, jednostki badawcze lub jednostki certyfikujące przeprowadzają ocenę zgodności tej części wymagań, dla której posiadają akredytację OiB, w trybie wynikającym z rozporządzenia, a ocena zgodności pozostałej części wymagań przeprowadzana jest z uwzględnieniem art. 8 ust. 8 lub art. 9 ust. 7 ustawy.

3. W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 1, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB.

§ 11. Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności, w podziale na grupy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 listopada 2012 r., pod numerem 2012/0666/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 188, poz. 1351, z 2008 r. Nr 169, poz. 1047 oraz z 2010 r. Nr 186, poz. 1248), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 92, poz. 528).