ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony

Na podstawie art. 333 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób i termin informowania przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz sposób i termin potwierdzania udziału tych przedstawicieli w doprowadzeniu;

2)   sposób dokumentowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych o których mowa w pkt 1, przebiegu doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz termin przekazywania tej dokumentacji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

§ 2. 1. Organ Straży Granicznej właściwy w sprawie przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, zwany dalej „organem Straży Granicznej”, informuje przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzieleniem pomocy cudzoziemcom, zwanych dalej „przedstawicielami organizacji pozarządowych”, o planowanym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, zwanym dalej „doprowadzeniem cudzoziemca”, nie później niż w terminie:

1)   7 dni kalendarzowych przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca;

2)   24 godziny przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca — w przypadku gdy pozostało do niego mniej niż 48 godzin.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ Straży Granicznej informuje jednocześnie przedstawicieli organizacji pozarządowych o terminie i miejscu rozpoczęcia doprowadzenia cudzoziemca.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych składają do organu Straży Granicznej deklarację potwierdzającą udział w doprowadzeniu cudzoziemca, nie później niż w terminie:

1)   5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o planowanym doprowadzeniu cudzoziemca;

2)   12 godzin od otrzymania informacji o planowanym doprowadzeniu cudzoziemca — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku złożenia przez przedstawicieli organizacji pozarządowych deklaracji potwierdzającej udział w doprowadzeniu cudzoziemca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, organ Straży Granicznej informuje przedstawicieli organizacji pozarządowych o terminie i miejscu rozpoczęcia doprowadzenia cudzoziemca, nie później niż w terminie 24 godzin przed jego rozpoczęciem.

§ 3. Niezłożenie do organu Straży Granicznej deklaracji potwierdzającej udział w doprowadzeniu cudzoziemca w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, uważa się za rezygnację przedstawicieli organizacji pozarządowych z udziału w doprowadzeniu cudzoziemca.

§ 4. W przypadku rezygnacji z udziału w doprowadzeniu cudzoziemca po złożeniu deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 3, przedstawiciele organizacji pozarządowych niezwłocznie informują o tym organ Straży Granicznej.

§ 5. 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych po zakończeniu doprowadzenia cudzoziemca sporządzają pisemne sprawozdanie z jego przebiegu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciele organizacji pozarządowych przekazują Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia doprowadzenia cudzoziemca.

§ 6. Informacje, o których mowa w § 2 i § 4, oraz sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 1, przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).