ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, zwanych dalej „kandydatami do służby”, oraz sposób podawania tych informacji do wiadomości publicznej;

2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby, zwanego dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”;

3) wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby;

4) zakres tematyczny testu wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego;

5) sposób dokonywania oceny kandydatów do służby oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności;

6) sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego;

7) minimalny okres, po którym kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub poszczególnych jego etapów;

8) zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego podawanych do wiadomości publicznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego — Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

2) jednostka szkoleniowa — Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie lub szkołę policyjną;

3) komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby — właściwą w sprawach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu.

§ 4. Komendant Główny Policji, co najmniej raz w roku, ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i te informacje, w formie ogłoszenia, podaje do wiadomości publicznej.

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4, zamieszcza się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

§ 6. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w § 4, zarządza postępowanie kwalifikacyjne i zamieszcza odpowiednio na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy ogłoszenie o przyjmowaniu do służby w funkcjonujących na terytorialnym zasięgu jego działania jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej „ogłoszeniem”.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do służby;

2) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”;

3) określenie preferencji dotyczących wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby;

4) wskazanie wymaganych dokumentów, którymi są:

a) podanie o przyjęcie do służby,

b) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

e) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

f) kserokopię innych niż wymienione w lit. a-e dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów;

5) wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a-d i f;

6) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby.

3. Składając kserokopię dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c, d i f, kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. e, kandydat do służby przedkłada do wglądu.

5. Wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi:

1) Komendant Główny Policji — w stosunku do kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji:

a) w charakterze członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,

b) ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji — w stosunku do kandydatów do służby w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na terytorialnym zasięgu jego działania.

§ 8. 1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do jednego kandydata do służby prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się o przeprowadzenie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego do kierownika innej jednostki organizacyjnej Policji, z wyjątkiem zatwierdzenia listy kandydatów do służby spełniających warunki przyjęcia do służby, zwanej dalej „listą kandydatów”.

§ 9. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego — na podstawie liczby kandydatów do służby, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 lit. a-d i f, oraz minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w danym terminie — może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości przyjmowania tych dokumentów od kandydatów do służby.

2. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego informację o tym zamieszcza, odpowiednio, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy, wskazując okres, na jaki wstrzymano przyjmowanie tych dokumentów.

§ 10. W trakcie etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2:

1) pkt 1 ustawy, przegląda się dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4 lit. a-d i f, oraz sprawdza się ich kompletność;

2) pkt 2 ustawy, przeprowadza się test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zwany dalej „testem wiedzy”;

3) pkt 3 ustawy, przeprowadza się test sprawności fizycznej mający na celu ocenę motoryki kandydata do służby, zwany dalej „testem sprawności fizycznej”;

4) pkt 4 ustawy, przeprowadza się test psychologiczny mający na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby, zwany dalej „testem psychologicznym”;

5) pkt 5 ustawy, przeprowadza się z kandydatem do służby rozmowę mającą na celu poznanie i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi oraz poznanie i ocenę jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz autoprezentacji, zwaną dalej „rozmową kwalifikacyjną”;

6) pkt 6 ustawy, ustala się stan zdrowia i stopień zdolności do służby kandydata do służby, zwane dalej „zdolnością fizyczną i psychiczną”;

7) pkt 7 ustawy, sprawdza się prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, przez porównanie ich z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, zwane dalej „sprawdzeniem prawdziwości danych”;

8) pkt 8 ustawy, ustala się, czy kandydat do służby daje rękojmię zachowania tajemnicy, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), zwane dalej „postępowaniem sprawdzającym”.

§ 11. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 lit. a-d i f.

2. Po złożeniu przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 lit. a-d i f, komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby nadaje mu numer identyfikacyjny.

§ 12. 1. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 lit. a-d i f, przegląda oraz sprawdza ich kompletność i prawdziwość danych w nich zawartych komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby.

2. Test wiedzy oraz test sprawności fizycznej przeprowadza jednostka szkoleniowa.

3. Test psychologiczny przeprowadza właściwa do badań psychologicznych komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, z zastrzeżeniem przeprowadzania go przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa oraz przeszkolone w zakresie stosowania tego testu.

4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego składający się z dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej.

§ 13. Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 2-5, kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 14. Test wiedzy przeprowadza zespół powołany przez kierownika jednostki szkoleniowej, w której jest on przeprowadzany.

§ 15. Pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

§ 16. 1. Test wiedzy składa się z 40 pytań, zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwa 40 minut.

2. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

§ 17. 1. Przed rozpoczęciem testu wiedzy zapoznaje się kandydata do służby z zakresem i sposobem przeprowadzania tego testu oraz sposobem jego oceniania.

2. Test wiedzy może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku przeprowadzania testu wiedzy w formie pisemnej kandydat do służby otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi i wariantami odpowiedzi, opatrzone pieczątką jednostki szkoleniowej, w której test jest przeprowadzany.

§ 18. 1. Przewodniczący zespołu lub zastępujący go inny członek zespołu wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

1) korzysta z pomocy innych osób;

2) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z pomocniczych materiałów niedopuszczonych do korzystania przez zespół;

3) w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2 zakłóca jego przebieg.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kandydat do służby, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje 40 ujemnych punktów z testu wiedzy.

§ 19. Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

§ 20. 1. Test sprawności fizycznej przeprowadza zespół powołany przez kierownika jednostki szkoleniowej, w której jest on przeprowadzany.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch do trzech osób.

§ 21. Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydata do służby zapoznaje się z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania tego testu oraz sposobem jego oceniania.

§ 22. Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

§ 23. 1. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej może być obecny ratownik w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2) ).

2. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, kierownik jednostki szkoleniowej zapewnia łączność pomiędzy członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą placówką służby zdrowia.

§ 24. 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów.

2. Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej uzyskuje kandydat do służby, który za prawidłowe wykonanie ćwiczeń tego testu otrzymał co najmniej 43 punkty.

§ 25. 1. Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposób oceny jego wyników określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wynik z testu sprawności fizycznej wpisuje się do karty oceny sprawności fizycznej. Niezbędne elementy karty oceny sprawności fizycznej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 26. (uchylony).

§ 27. 1. Test psychologiczny przeprowadza się w stosunku do kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej.

2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu psychologicznego:

1) kandydata do służby zapoznaje się z zakresem i sposobem przeprowadzenia tego testu;

2) kandydat do służby składa pisemne oświadczenie, którego niezbędne elementy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 28. 1. Testu psychologicznego nie przeprowadza się, jeżeli kandydat do służby, składając oświadczenie, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 2, potwierdzi, że:

1) w dniu przeprowadzania testu psychologicznego jest w złej kondycji psychofizycznej;

2) w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do testu psychologicznego spożywał napoje alkoholowe lub inne środki o podobnym działaniu, w szczególności leki i środki odurzające;

3) w ciągu 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do testu psychologicznego przystąpił do testu psychologicznego w ramach wcześniej prowadzonego wobec niego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kandydatowi do służby wyznacza się dodatkowy termin przeprowadzenia testu psychologicznego.

§ 29. 1. Test psychologiczny obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie:

1) predyspozycji intelektualnych;

2) zachowań społecznych;

3) stabilności;

4) postawy w pracy.

2. Test psychologiczny składa się z:

1) badania w formie testu komputerowego;

2) rozmowy z kandydatem do służby, która dotyczy jego doświadczeń, postaw oraz predyspozycji do podjęcia służby w Policji — na podstawie wyników testu komputerowego;

3) podsumowania wyników badania i rozmowy, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 30. 1. Po przeprowadzeniu testu psychologicznego na podstawie podsumowania, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 3, psycholog:

1) dokonuje analizy psychologicznej wyników uzyskanych z testu psychologicznego;

2) sporządza opinię psychologiczną.

2. Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku z testu psychologicznego.

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu psychologicznego wynosi 60 punktów.

4. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzania.

§ 31. 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami — w zakresie od 4 do 16 punktów;

2) motywacja do podjęcia służby w Policji — w zakresie od 5 do 20 punktów;

3) społeczna postawa wobec ludzi — w zakresie od 4 do 16 punktów;

4) umiejętność autoprezentacji — w zakresie od 2 do 8 punktów.

2. Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

§ 32. 1. Ocena kandydata do służby w zakresie kryteriów, o których mowa w § 31 ust. 1, sporządzana jest przez każdego z członków zespołu, o którym mowa w § 12 ust. 4, i jest wpisywana do arkusza indywidualnej oceny kandydata do służby. Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata do służby określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Arkusze indywidualnej oceny kandydata do służby stanowią podstawę do sporządzenia zbiorczej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, którą zamieszcza się w arkuszu zbiorczej oceny kandydata do służby. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydata do służby określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 33. 1. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków zespołu, o którym mowa w § 12 ust. 4, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata do służby jest wyrażona liczbą inną niż liczba całkowita, liczbę tę zaokrągla się:

1) w górę — gdy jej wartość po przecinku wynosi co najmniej 0,50;

2) w dół — gdy jej wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,50.

§ 34. 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 60 punktów.

2. Warunkiem uzyskania przez kandydata do służby pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej jest otrzymanie przez niego co najmniej 36 punktów.

3. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

4. Rozmowy kwalifikacyjnej nie przeprowadza się z kandydatem do służby, który w ciągu roku od dnia przeprowadzenia takiej rozmowy w ramach wcześniejszego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał pozytywny wynik z tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 35. 1. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeprowadza się z uwzględnieniem liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Komendzie Głównej Policji, w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w jednostkach organizacyjnych Policji utworzonych na terytorialnym zasięgu jej działania, w stosunku do tych spośród kandydatów do służby, którzy uzyskali pozytywny wynik z mających do nich zastosowanie etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3-5 ustawy, oraz największą liczbę punktów.

2. Na liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, składa się suma punktów uzyskanych przez kandydatów do służby z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej, testu psychologicznego oraz z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia i umiejętności.

3. W przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6 ustawy, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego kieruje na ten etap kolejnego kandydata do służby. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 36. Sprawdzenia prawdziwości danych dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w:

1) policyjnych systemach informatycznych;

2) zbiorach danych prowadzonych przez organy władzy publicznej, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności.

§ 37. 1. Wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2-5 ustawy, oraz preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz posiadanych przez niego umiejętności są oceniane w systemie punktowym, określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. W przypadku posiadania przez kandydata do służby:

1) wykształcenia w kilku preferowanych kierunkach, o których mowa w ust. 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia, punkty przyznaje się tylko raz;

2) kilku preferowanych umiejętności, o których mowa w ust. 4 załącznika nr 7 do rozporządzenia, punkty przyznaje się tylko raz w ramach danej kategorii.

3. Punkty uzyskane przez kandydata do służby z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu posiadanego wykształcenia oraz z tytułu preferowanych umiejętności są sumowane.

§ 38. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję w celu sporządzenia listy kandydatów.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, składa się z:

1) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby, w tym kierownika tej komórki;

2) kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

3) policjanta służby prewencyjnej.

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, może wchodzić przedstawiciel organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

§ 39. 1. Na liście kandydatów umieszcza się kandydata do służby, który przystąpił do testu wiedzy oraz uzyskał pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od największej do najmniejszej.

3. Listy kandydatów sporządza się dla kandydatów do służby, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, odrębnie od listy kandydatów sporządzanej dla pozostałych kandydatów do służby.

4. Listy kandydatów mogą być sporządzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Policji funkcjonującej na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, do której planowane jest przyjęcie do służby w Policji.

§ 40. 1. Lista kandydatów podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przed planowanym terminem przyjęcia do służby.

2. Zatwierdzoną listę kandydatów przekazuje się niezwłocznie właściwym przełożonym, o których mowa w art. 32 ustawy, z wyłączeniem komendantów szkół policyjnych.

§ 41. Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.

§ 42. 1. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie zamieszcza, odpowiednio, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer identyfikacyjny kandydata do służby;

2) łączną liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby.

§ 43. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 30 ust. 4 i § 34 ust. 3.

§ 44. 1. W przypadku:

1) odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z:

a) testu sprawności fizycznej albo z rozmowy kwalifikacyjnej może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

b) testu psychologicznego, z ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej, z postępowania sprawdzającego oraz z powodu przyczyny, o której mowa w art. 25 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy, może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia;

2) odmowy poddania kandydata do służby postępowaniu kwalifikacyjnemu z powodu przyczyny, o której mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy, może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia tej odmowy.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od postępowania kwalifikacyjnego albo odmowy poddania kandydata do służby temu postępowaniu, określonego w piśmie informującym o tym kandydata do służby.

§ 45. Postępowanie kwalifikacyjne, które nie zostało zakończone przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji, jest kontynuowane, a w przypadku jego zakończenia po tym terminie — kandydata do służby umieszcza się na liście kandydatów uwzględniającej kolejny planowany termin przyjęcia do służby w Policji.

§ 46. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz. 432)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 207), które utraciło moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji (Dz. U. Nr 205, poz. 1205).