ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obsługa biblioteczna w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych może być organizowana w formie biblioteki bądź jej filii, zwanych dalej „bibliotekami”.

§ 2. Biblioteki tworzy kierownik jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „organizatorem”.

§ 3. Organizator zapewnia odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, w szczególności:

1) warunki lokalowe przez:

a) usytuowanie biblioteki w miejscu dostępnym dla użytkowników,

b) możliwość wydzielenia pomieszczeń na magazyn biblioteczny,

c) wyodrębnienie, w miarę możliwości, dodatkowych pomieszczeń dla bibliotekarza do prac administracyjnych przygotowywania materiałów bibliotecznych;

2) środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, a w szczególności na:

a) zakup materiałów bibliotecznych,

b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną.

§ 4. Korzystanie z materiałów bibliotecznych odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki, które określa organizator.

§ 5. 1. W bibliotece prowadzone są:

1) ewidencja czytelników i wypożyczeń;

2) ewidencja materiałów bibliotecznych;

3) katalog alfabetyczny i katalog rzeczowy.

2. Ewidencja czytelników i wypożyczeń obejmuje:

1) imię i nazwisko czytelnika;

2) adres zamieszkania czytelnika, numer telefonu lub adres elektroniczny czytelnika;

3) numer karty czytelnika.

3. Ewidencje oraz katalogi mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

§ 6. 1. Współdziałanie biblioteki publicznej z biblioteką polega na:

1) udostępnianiu lub przekazywaniu materiałów bibliotecznych;

2) przekazywaniu informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

2. Szczegółowe zasady współdziałania może określić porozumienie zawarte pomiędzy organizatorem a dyrektorem biblioteki publicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 154, poz. 1284), które utraciło moc z upływem 30 czerwca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).