ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy;

2) podmiot prowadzący w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, monitoring i analizę informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”.

§ 2. Monitoring i analizę informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy prowadzi w imieniu ministra komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra realizująca zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra, zwana dalej „podmiotem monitorującym”.

§ 3. Monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy obejmuje zbieranie i analizę informacji dotyczących:

1) dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;

2) zakresu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

3) wysokości orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;

4) skutków zdrowotnych urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

§ 4. Monitorowanie, o którym mowa w § 3, polega na:

1) dokonywaniu analizy informacji przekazywanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pod kątem prawidłowości realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w zakresie:

a) rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w związku z urazami pozostającymi w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobami nabytymi podczas tych działań,

b) nazwy i siedziby świadczeniodawcy, który udzielił weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju i zakresie świadczeń opieki zdrowotnej,

c) liczby i wartości udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

2) dokonywaniu kompleksowej oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy;

3) dokonywaniu oceny sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w zakresie urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa na podstawie informacji, o których mowa w § 5;

4) udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy dotyczące realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) przedstawianiu ministrowi sprawozdania z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

§ 5. Komisje lekarskie podległe ministrowi przekazują podmiotowi monitorującemu, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, informacje o liczbie wydanych orzeczeń ustalających związek uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa oraz wysokości orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, a także ich skutków zdrowotnych.

§ 6. 1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 3 i 5, oraz skarg i wniosków weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy podmiot monitorujący sporządza sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, które zawiera analizę i ocenę realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do tych świadczeń oraz sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w związku z urazami lub chorobami powstałymi w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podmiot monitorujący przedstawia ministrowi do dnia 31 marca — za rok poprzedni.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.