ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy straży Granicznej

Na podstawie art. 11 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa formy kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej.

§ 2. Formami kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym morskiego przejścia granicznego oraz w środkach międzynarodowej komunikacji morskiej w stosunku do:

1) pasażerów oraz członków załóg statków morskich osób zatrudnionych w morskim przejściu granicznym i innych osób wchodzących na teren tego przejścia są:

a) sprawdzenie za pomocą urządzenia do wykrywania metalu,

b) sprawdzenie za pomocą urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych,

c) sprawdzenie za pomocą innego sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykrywania przedmiotów zabronionych

d) kontrola manualna,

e) kontrola osobista;

2) bagaży, ładunków, przedmiotów, pojazdów i statków morskich są:

a) przeglądanie i ręczne sprawdzenie,

b) sprawdzenie za pomocą urządzenia rentgenowskiego,

c) sprawdzenie za pomocą urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych

d) sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych,

e) sprawdzenie za pomocą innego sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykrywania przedmiotów zabronionych.

§ 3. Formami kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego i rzecznego przejścia granicznego w stosunku do:

1) osób są:

a) sprawdzenie za pomocą urządzenia do wykrywania metalu,

b) sprawdzenie za pomocą urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych,

c) sprawdzenie za pomocą innego sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykrywania przedmiotów zabronionych,

d) kontrola manualna,

e) kontrola osobista;

2) bagaży, ładunków, przedmiotów oraz środków komunikacji międzynarodowej właściwych dla danego rodzaju przejścia granicznego są:

a) przeglądanie i ręczne sprawdzenie,

b) sprawdzenie za pomocą urządzenia rentgenowskiego,

c) sprawdzenie za pomocą urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych

d) sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych,

e) sprawdzenie za pomocą innego sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykrywania przedmiotów zabronionych.

§ 4. Formami kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym lotniczego przejścia granicznego i w porcie lotniczym oraz w środkach międzynarodowej komunikacji lotniczej w stosunku do pasażerów, osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów oraz bagażu kabinowego, bagażu rejestrowanego, bagażu rejestrowanego bez właściciela, ładunków, zaopatrzenia pokładowego i statków powietrznych są formy określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664 i 769.