ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.”;

2)   w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kandydat do służby, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje 40 ujemnych punktów z testu wiedzy.”;

3)   § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów.

2. Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej uzyskuje kandydat do służby, który za prawidłowe wykonanie ćwiczeń tego testu otrzymał co najmniej 43 punkty.”;

4)   uchyla się § 26;

5)   w § 34 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

4. Rozmowy kwalifikacyjnej nie przeprowadza się z kandydatem do służby, który w ciągu roku od dnia przeprowadzenia takiej rozmowy w ramach wcześniejszego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał pozytywny wynik z tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.”;

6)   § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 30 ust. 4 i § 34 ust. 3.”;

7)   załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8)   załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 18 ust. 2 oraz § 26, które stosuje się w dotychczasowym brzmieniu do kandydata do służby, który przystąpił do testu wiedzy lub testu sprawności fizycznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Liczbę punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej przez kandydata do służby, o którym mowa w ust. 1, przelicza się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do kandydata do służby, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, stosuje się przepis:

1)   § 43 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2)   § 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1663)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675,1351,1635 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.