ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy

Na podstawie art. 29 ust. 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1)   wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013, (po, 1628)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.