ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tematykę i formę prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

2)   jednostki właściwe do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

3)   wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

§ 2. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, zwane dalej „szkoleniem”, obejmuje zagadnienia dotyczące:

1)   ochrony danych osobowych;

2)   ochrony informacji niejawnych;

3)   przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa;

4)   przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

§ 3. Tematykę szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Szkolenie trwa łącznie co najmniej 50 godzin zajęć edukacyjnych, z czego minimalny czas trwania szkolenia z zagadnień, o których mowa w § 2:

1)   pkt 1 i 2 — wynosi 15 godzin łącznie;

2)   pkt 3 — wynosi 15 godzin;

3)   pkt 4 — wynosi 20 godzin.

2. Szkolenie przeprowadza się w formie stacjonarnej.

§ 5. Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są:

1)   podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 3) );

2)   podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3)   usługodawcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm. 4) ).

§ 6. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. (poz. 1638)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 6, poz. 17 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr273, poz. 2703 iNr281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827,1191, 1265 i 1317.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.