ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów, w tym obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej „dokumentami”, prostowanie błędów pisarskich rachunkowych i innych oczywistych omyłek oraz wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. 1. Dokumenty można przekazywać bezpośrednio, za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Policji, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.

§ 3. 1. Przełożony dyscyplinarny i wyższy przełożony dyscyplinarny badają swoją właściwość przed podjęciem czynności w sprawach dyscyplinarnych, a w przypadku stwierdzenia braku właściwości przekazują sprawę odpowiednio uprawnionemu przełożonemu dyscyplinarnemu albo wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu.

2. Rzecznik dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przełożonemu dyscyplinarnemu dokumenty w sprawach dyscyplinarnych zastrzeżonych do jego właściwości.

§ 4. 1. Włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego, zwanych dalej „aktami postępowania”:

1)   dokumentu złożonego, w toku czynności dowodowych bezpośrednio przez obwinionego,

2)   odpisu lub wyciągu z udostępnionych akt innego postępowania

- wymaga sporządzenia przez rzecznika dyscyplinarnego protokołu z tej czynności.

2. Informatyczne nośniki danych zawierające zapisy obrazu lub dźwięku włącza się do akt postępowania w zaklejonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania.

§ 5. 1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzący sprawę zakłada teczkę akt postępowania, oznaczając ją sygnaturą i opisem przedmiotu sprawy. Teczkę akt postępowania opatruje się pieczęcią z nazwą jednostki organizacyjnej Policji.

2. We wszystkich sprawach należy przestrzegać chronologicznego układu akt postępowania — według daty sporządzenia lub wpływu dokumentów.

3. Akta postępowania układa się w tomach nieprzekraczających 200 kart. Karty zawarte w poszczególnych tomach należy ponumerować, dokonując zaznaczenia lub nadruku trwałym środkiem kryjącym w prawym górnym rogu.

4. Do każdego tomu akt postępowania należy sporządzić przegląd akt postępowania, z zachowaniem ciągłości numeracji kart dla całości akt postępowania.

§ 6. 1. Do akt postępowania nie włącza się materiałów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), jeżeli dobro postępowania dyscyplinarnego tego nie wymaga.

2. Rzecznik dyscyplinarny sporządza i włącza do akt postępowania notatkę urzędową zawierającą informację o miejscu przechowywania materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Akta zawieszonego postępowania przechowuje rzecznik dyscyplinarny wyznaczony do jego prowadzenia.

2. W czasie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny okresowo, nie rzadziej niż raz w ciągu miesiąca, podejmuje czynności niezbędne do ustalenia, czy przyczyny zawieszenia nie ustały. Z czynności tych rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.

3. Rzecznik dyscyplinarny może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności związane z przyczyną zawieszenia to uzasadniają. Fakt ten dokumentuje notatką urzędową, którą włącza do akt postępowania.

4. Rzecznik dyscyplinarny po uzyskaniu informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania dyscyplinarnego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął tę informację, przekazuje akta postępowania przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z wnioskiem o podjęcie tego postępowania.

§ 8. 1. Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.

2. Przed wydaniem postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych właściwy do jego wydania wyższy przełożony dyscyplinarny lub Komendant Główny Policji może zażądać niezwłocznego przekazania akt postępowania.

§ 9. Rzecznik dyscyplinarny, w razie ustalenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, że obwinionemu należy zarzucić czyn, który nie był objęty uprzednio wydanym postanowieniem, lub że zachodzi potrzeba istotnej zmiany opisu czynu lub jego kwalifikacji prawnej, występuje do przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie zarzutów.

§ 10. 1. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie lub postanowienie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania lub zażalenia niezwłocznie przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie lub zażalenie.

2. Rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, w przypadku wniesienia zażalenia na to postanowienie niezwłocznie przekazuje je przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie.

§ 11. 1. Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego wymaga opisania tych błędów przez osobę sporządzającą protokół przed jego podpisaniem.

2. Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w postanowieniach i orzeczeniach wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym może zostać dokonane na każdym etapie tego postępowania, a także po jego zakończeniu — przez wydającego postanowienie lub orzeczenie.

3. Prostowanie błędów i omyłek następuje w formie pisemnej, z urzędu albo na wniosek pokrzywdzonego, ukaranego lub obwinionego albo, w przypadku jego śmierci, na wniosek członka rodziny uprawnionego do renty rodzinnej.

§ 12. 1. Przełożony dyscyplinarny zakłada i prowadzi rejestr postępowań dyscyplinarnych, zwany dalej „RPD”. Przełożony dyscyplinarny może wyznaczyć osobę uprawnioną do jego prowadzenia.

2. RPD może być prowadzony w formie zbioru danych przetwarzanych w systemie informatycznym lub teleinformatycznym.

3. Rejestracja postępowania dyscyplinarnego następuje niezwłocznie po jego wszczęciu i polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu w RPD oraz wpisaniu w lewym górnym rogu na postanowieniu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego sygnatury akt tego postępowania.

4. Sygnatura akt postępowania dyscyplinarnego składa się z oznaczenia literowego „RPD”, liczby porządkowej oraz po znaku łamania „/”dwóch ostatnich cyfr roku kalendarzowego, w którym akta postępowania zostały założone.

§ 13. 1. Przełożony dyscyplinarny prowadzi nadzór nad przebiegiem postępowania dyscyplinarnego w celu zapewnienia sprawnego wykonywania czynności związanych z tym postępowaniem.

2. Nadzór może prowadzić funkcjonariusz Policji upoważniony w ustalonym zakresie przez przełożonego dyscyplinarnego.

§ 14. 1. Obsługę kancelaryjną w zakresie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych prowadzi kancelaria lub sekretariat komórki organizacyjnej, w której służbę pełni prowadzący to postępowanie rzecznik dyscyplinarny.

2. W przypadku komórek organizacyjnych nieposiadających wyodrębnionej kancelarii lub sekretariatu obsługę kancelaryjną prowadzi pracownik wyznaczony do wykonywania prac kancelaryjnych dla tej komórki.

3. Akta postępowania archiwizuje rzecznik dyscyplinarny na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15. Określa się wzory:

1)   postanowienia o ustaleniu właściwości przełożonego dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego do prowadzenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   postanowienia o wyłączeniu/odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   postanowienia o wyłączeniu/odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)   postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)   postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9)   postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 2 miesięcy, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10)  postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11)  protokołu przesłuchania świadka, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12)  postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania/odpowiedzi na pytania, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13)  protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14)  protokołu przyjęcia dokumentów/pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15)  protokołu oględzin, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16)  protokołu konfrontacji, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17)  wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wyrażenie zgody na skorzystanie z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18)  postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19)  postanowienia o zmianie/uzupełnieniu zarzutów, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20)  wezwania do stawiennictwa, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21)  protokołu przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22)  postanowienia o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23)  protokołu włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisu(-sów)/wyciągu(-gów) uzyskanego(-nych) z innego postępowania, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24)  postanowienia o przywróceniu/odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia/zażalenia na postanowienie/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25)  postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26)  postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27)  postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28)  protokołu zapoznania obwinionego/obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego/z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego/z uzupełnionymi materiałami dowodowymi postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29)  postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30)  postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31)  postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32)  protokołu raportu dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33)  orzeczenia, stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34)  notatki urzędowej z wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego/obwinionego/obrońcy przez komisję, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35)  postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania/zażalenia, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36)  orzeczenia wydanego po rozpatrzeniu odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiący załącznik nr 36 do rozporządzenia;

37)  postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia;

38)  postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia;

39)  orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia;

40)  postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia;

41)  orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego po rozpatrzeniu odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia;

42)  rejestru postępowań dyscyplinarnych RPD, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia.

§ 16. W postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności dokonane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. (poz. 306)

Załącznik 33 Wzór — Orzeczenie

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.