ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne:

1) Jelenia Góra;

2) Mazury;

3) Mielec;

4) Przylep k/Zielonej Góry;

5) Świdnik k/Lublina;

6) Kielce-Masłów;

7) Zielona Góra-Babimost;

8) Gdynia-Kosakowo.

§ 2. 1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są otwarte codziennie w godzinach:

1) od 700 do 2000, a od maja do września od 700 do 2200 — przejścia wymienione w § 1 pkt 1-3;

2) od 600 do 2000, a od maja do września od 600 do 2200 — przejścia wymienione w § 1 pkt 4 i 6-8;

3) od 600 do 2400 — przejście wymienione w § 1 pkt 5.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebę-dące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”.

3. W dodatkowych lotniczych przejściach granicznych odbywa się ruch:

1) osobowy — w przejściach wymienionych w w przejściach wymienionych w § 1 pkt 1–4 i 8;

2) osobowy i towarowy — w przejściach wymienionych w § 1 pkt 5-7.

§ 3. 1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie:

1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej i właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego,

2) właściwe miejscowo organy odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli innej niż kontrola graniczna i celna — w przypadku gdy taka kontrola jest wymagana zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) właściwego miejscowo wojewodę

— o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen.

2. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, o którym mowa w art. 23 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie organy określone w ust. 1 o planowanym lądowaniu lub starcie każdego statku powietrznego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem statku powietrznego.

4. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego.

§ 4. Zarządzający lotniskiem zapewnia na swój koszt przewóz osób przeprowadzających kontrolę w dodatkowym lotniczym przejściu granicznym, o którym mowa w § 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280.