ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej polskiej

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, warunki i tryb kierowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań oraz wymogi, jakie powinni spełnić funkcjonariusze skierowani do wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) placówka – polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny oraz przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu;

3) dowódca ochrony — funkcjonariusza wyznaczonego przez Szefa Biura Ochrony Rządu spośród funkcjonariuszy skierowanych do ochrony placówki;

4) kierownik placówki — osobę kierującą przedstawicielstwem dyplomatycznym, urzędem konsularnym, przedstawicielstwem przy organizacji międzynarodowej lub inną placówką zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej;

5) attaché do spraw bezpieczeństwa — członka służby zagranicznej wyznaczonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem placówki.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych po konsultacjach z Szefem Agencji Wywiadu określa stopień zagrożenia placówek.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie przekazanego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku wraz z uzasadnieniem poleca Szefowi Biura Ochrony Rządu objęcie ochroną określonej placówki.

3. Na podstawie polecenia, o którym mowa w ust. 2, Szef Biura Ochrony Rządu kieruje funkcjonariuszy do ochrony placówki.

§ 4. 1. Do ochrony placówki może być skierowany funkcjonariusz, który spełnia następujące warunki:

1) posiada zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie służby w wyznaczonej placówce;

2) posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego umożliwiające pełnienie służby w wyznaczonej placówce;

3) posiada szczepienia ochronne w przypadkach określonych wymogami sanitarnymi;

4) posiada sprawność fizyczną umożliwiającą pełnienie służby w wyznaczonej placówce;

5) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”;

6) posługuje się jednym z języków obcych w stopniu podstawowym (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub język urzędowy w państwie przyjmującym).

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, stwierdzają w formie pisemnej szefowie komórek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu do spraw: kadrowych, zdrowia, szkolenia, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony placówek dyplomatycznych, każdy w zakresie swojej właściwości.

3. Szef Biura Ochrony Rządu kieruje funkcjonariuszy do ochrony placówki z urzędu lub na wniosek, na okres do 12 miesięcy, wskazując w poleceniu wyjazdu służbowego czas skierowania.

4. Ze względu na dobro służby lub na uzasadniony wniosek funkcjonariusza, Szef Biura Ochrony Rządu może przedłużyć skierowanie do wykonywania zadań służbowych w placówce, ponad okres wskazany w ust. 3, biorąc pod uwagę ocenę realizacji dotychczas wykonywanych zadań służbowych w placówce oraz opinię kierownika placówki.

§ 5. 1. Kierownik placówki odpowiada za bezpieczeństwo placówki.

2. Kierownik placówki podejmuje decyzje w sprawach dotyczących bezpieczeństwa placówki w konsultacji z attaché do spraw bezpieczeństwa lub osobą przez niego upoważnioną oraz z dowódcą ochrony.

3. Kierownik placówki sprawuje bieżący nadzór poprzez dowódcę ochrony nad realizującymi zadania ochrony fizycznej funkcjonariuszami.

§ 6. 1. Szef Biura Ochrony Rządu odpowiada za ochronę fizyczną placówki, o której mowa w § 3.

2. Działania w zakresie ochrony fizycznej w placówce realizuje dowódca ochrony, który:

1) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich funkcjonariuszy skierowanych do ochrony placówki;

2) kieruje działaniami ochronnymi;

3) odpowiada za bieżącą dokumentację ochronną w zakresie ochrony fizycznej, jej tworzenie, przechowywanie i archiwizowanie, jak również prowadzi ewidencję obecności funkcjonariuszy w służbie;

4) w sprawach dotyczących wykonania nadzoru służbowego, w tym realizacji zadań ochronnych, przepisów, procedur oraz instrukcji Szefa Biura Ochrony Rządu, podlega Szefowi Biura Ochrony Rządu;

5) składa Szefowi Biura Ochrony Rządu, za pośrednictwem łączności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, okresowe meldunki z realizacji zadań ochronnych, a w sytuacjach nadzwyczajnych melduje niezwłocznie, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 7. Zadania funkcjonariuszy związane z ochroną fizyczną placówek polegają na:

1) zewnętrznym i wewnętrznym kontrolowaniu stanu obiektów placówki;

2) obsłudze technicznych systemów zabezpieczających obiekty placówki;

3) obserwowaniu otoczenia placówki;

4) zapobieganiu dostępowi osób nieuprawnionych na teren placówki;

5) kontroli i zapobieganiu wnoszeniu na teren placówki przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu przebywających w niej osób, w tym sprawdzaniu przesyłek otrzymywanych za pośrednictwem poczty;

6) obserwowaniu mchu pojazdów i zachowania osób za pośrednictwem luster, systemu telewizji przemysłowej oraz innych urządzeń;

7) zabezpieczeniu śladów wskazujących na próbę lub dokonanie włamania lub penetracji;

8) dokumentowaniu czynności związanych z ochroną placówki;

9) podejmowaniu interwencji w przypadku zagrożenia placówki.

§ 8. Szef Biura Ochrony Rządu odwołuje funkcjonariusza skierowanego do ochrony placówki przed terminem określonym w poleceniu wyjazdu służbowego, w przypadku:

1) wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

2) uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub czynu, za który funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną;

3) zachowania niezgodnego z zasadami etyki zawodowej funkcjonariuszy;

4) stanu zdrowia uniemożliwiającego dalszą realizację zadań;

5) mianowania na inne stanowisko służbowe;

6) innych uzasadnionych potrzeb Biura Ochrony Rządu.

§ 10. Kierownik placówki zapewnia skierowanym funkcjonariuszom zakwaterowanie z wyposażeniem adekwatnym do warunków klimatycznych w państwie przyjmującym.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.