ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

Na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się następujące komisje lekarskie w Straży Granicznej:

1)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku,

2)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,

3)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

— utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 891, z 2004 r. Nr 273, poz. 2716 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1770).

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 891, z 2004 r. Nr 273, poz. 2716 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1770) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1:

a)   pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nowym Sączu,

8) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu,”,

b)   uchyla się pkt 9, 11 i 14;

2)   § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powołuje i odwołuje przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego i członka okręgowej komisji lekarskiej.

3. Przewodniczących, ich zastępców i członków rejonowych komisji lekarskich, o których mowa w § 1 pkt 2–8, 10 i 13, powołują i odwołują właściwi ze względu na siedzibę komisji lekarskiej kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej, tworzy listę lekarzy — rezerwowych członków dla okręgowej oraz rejonowych komisji lekarskich.”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 iNr230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829 i 1351.