ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi spraw wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz wysokość odpisu na ten Fundusz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niebędących funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi.

§ 2. Fundusz tworzy się oraz wysokość odpisu na ten Fundusz ustala się w sposób określony w art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym jednostki tworzącej Fundusz.

2. Jednostka tworząca Fundusz przekazuje środki na rachunek bankowy w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy.

§ 4. Środki Funduszu zwiększa się zgodnie z art. 7 ustawy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).