ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory legitymacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej „ustawą”, tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu, sposób ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji.

§ 2. Wzory legitymacji:

1)   pracownika ochrony fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, zwany dalej „przedsiębiorcą”, przed dopuszczeniem pracownika ochrony do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia, wydaje legitymacje:

1)   pracownika ochrony fizycznej — jeżeli nie jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;

2)   kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;

3)   kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Legitymacje, o których mowa w § 2, pracownik ochrony zwraca przedsiębiorcy w przypadku:

1)   rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez przedsiębiorcę z pracownikiem ochrony;

2)   udzielenia pracownikowi ochrony urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 2 miesiące lub urlopu wychowawczego;

3)   skreślenia pracownika ochrony z listy, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy.

2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku, gdy zmianie uległy:

1)   imię lub nazwisko pracownika ochrony;

2)   wizerunek twarzy pracownika ochrony;

3)   oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji.

§ 5. 1. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji, zwaną dalej „ewidencją legitymacji”.

2. W ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje dotyczące:

1)   numeru legitymacji;

2)   rodzaju wydanej legitymacji;

3)   imienia i nazwiska pracownika ochrony;

4)   numeru i daty wpisu na listę, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy;

5)   numeru pozycji, pod którą wpisano dane pracownika ochrony w prowadzonym przez przedsiębiorcę wykazie zatrudnionych pracowników ochrony;

6)   daty wydania legitymacji;

7)   daty zwrotu legitymacji;

8)   utraty przez pracownika ochrony legitymacji ze wskazaniem okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła, i czasu jej utraty.

§ 6. 1. Ewidencję legitymacji przechowuje się przez okres 5 lat liczony od dnia zakończenia działalności przedsiębiorcy.

2. Zniszczenie zwróconych legitymacji przedsiębiorca dokumentuje w formie oddzielnego protokołu, który dołącza się do ewidencji legitymacji.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. (poz. 1630)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.