ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, zwanych dalej „pojazdami”, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają pojazdy używane przez Biuro Ochrony Rządu, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową i Służbę Celną, zwane dalej „służbami”.

§ 3. Rejestracji pojazdów dokonują:

1) szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach transportu — w odniesieniu do pojazdów Biura Ochrony Rządu;

2) 3) Komenda Główna Policji — w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie:

a)   komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji,

b)   terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, dla których właściwa terytorialnie jest Komenda Stołeczna Policji;

3) właściwe terytorialnie komendy wojewódzkie (Komenda Stołeczna) Policji — w odniesieniu do pojazdów:

a)   terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 lit. b,

b)   komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tych komend;

4)   szkoły Policji — w odniesieniu do pojazdów tych szkół;

5)   właściwe jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6)   właściwe jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu — w odniesieniu do pojazdów Agencji Wywiadu;

7)   właściwa jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego — w odniesieniu do pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

8)   Komenda Główna Straży Granicznej — w odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej;

9)   Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — w odniesieniu do pojazdów kontroli skarbowej;

10)  Szef Służby Celnej — w odniesieniu do pojazdów Służby Celnej w Ministerstwie Finansów;

11)  właściwy dyrektor izby celnej — w odniesieniu do pojazdów izb i urzędów celnych oraz innych jednostek organizacyjnych Służby Celnej działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tego dyrektora.

§ 4. 1. W celu rejestracji pojazdu składa się odpowiednio w organie albo jednostce organizacyjnej, o których mowa w § 3, wniosek o rejestrację pojazdu zawierający w szczególności:

1)   nazwę organu lub jednostki organizacyjnej dokonującej rejestracji;

2)   nazwę i adres wnioskodawcy;

3)   numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia (podwozia);

4)   markę, typ i model pojazdu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się tablice rejestracyjne albo tablicę rejestracyjną, jeżeli pojazd był zarejestrowany, dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz świadectwo zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (Dz. Urz. UEL 118 z 13.05.2009, str. 13), jeżeli jest wymagane.

3. W stosunku do pojazdów użyczonych do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamiast dowodu własności pojazdu dołącza się dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania.

4. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosowne oświadczenie.

5. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym odrębnymi przepisami cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki znamionowej, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

6. Rejestracji pojazdu, który był zarejestrowany poza służbami, dokonuje się po sprawdzeniu dokumentów przedstawionych do rejestracji — stosownie do przepisów dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

§ 5. 1. Organ albo jednostka organizacyjna dokonująca rejestracji, po wpisaniu pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów, wydaje:

1)   dowód rejestracyjny;

2)   tablice rejestracyjne albo tablicę rejestracyjną, wraz ze znakiem legalizacyjnym;

3)   nalepkę kontrolną — w przypadku rejestracji pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla, oraz

4)   wypełnioną kartę pojazdu — jeżeli była wydana.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposażonego w tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną zawierające:

1)   wyróżnik służby, o którym mowa w § 6 ust. 2 — wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;

2)   wyróżnik województwa i powiatu — wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 6. 1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu składa się z:

1)   wyróżnika służby i jednej litery ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyróżnika pojazdu albo

2)   wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, które są określone w przepisach wydanych na podstawie aart. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.

2. Jako wyróżniki służb określa się litery:

1)   HB — dla Biura Ochrony Rządu;

2)   HP — dla Policji;

3)   HK — dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

4)   HA — dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

5)   HW — dla Straży Granicznej;

6)   HS — dla kontroli skarbowej;

7)   HC — dla Służby Celnej.

3. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią:

1)   jedna litera ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 albo

2)   dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 7. Tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu nie stosuje się do oznakowanych pojazdów służb.

§ 8. 1. Wzory tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki służb, wzory umieszczanych na nich symboli oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadają wzorom określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wzór znaku legalizacyjnego określają przepisy w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego.

§ 9. 1. Organ albo jednostka organizacyjna, o których mowa w § 3:

1)   zamawiają u producentów tablice rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1, blankiety dowodów rejestracyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne;

2)   zgłaszają zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do starosty właściwego ze względu na siedzibę organu lub jednostki organizacyjnej użytkującej pojazd.

2. Starosta przyznaje organowi albo jednostce organizacyjnej, o których mowa w § 3, numery rejestracyjne zawierające wyróżniki określone w § 6 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

§ 10. Organ albo jednostka organizacyjna, o których mowa w § 3, zapewniają warunki ochrony blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych przed dostępem osób nieuprawnionych polegające na przechowywaniu tych blankietów, tablic, znaków i nalepek w szafach pancernych znajdujących się w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem oraz na prowadzeniu ewidencji wykorzystywanych dokumentów, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.

§ 11. Tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne, a w odniesieniu do samochodu ciężarowego samowyładowczego i przyczepy samowyładowczej — numery rejestracyjne, umieszcza się na pojeździe w sposób określony w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 12. 1. W przypadku zbycia pojazdu zarejestrowanego na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu przekazuje się nabywcy, z zastrzeżeniem § 13, dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 4 ustawy. Tablice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu.

2. W przypadku zwrotu po badaniach albo testowaniu pojazdu zarejestrowanego na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu przekazuje się osobie, od której przyjęto pojazd do badań albo testowania, dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 4 ustawy. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu.

3. W razie zagubienia dowodu rejestracyjnego, jeżeli podlega on przekazaniu, lub karty pojazdu organ albo jednostka organizacyjna, o których mowa w § 3, wystawia i przekazuje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, którego wzór określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

4. W razie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej przez stację kontroli pojazdów służby organ albo jednostka organizacyjna, o których mowa w § 3, przekazują nabywcy zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

§ 13. W przypadku zbycia pojazdu poza służby przez Biuro Ochrony Rządu, kontrolę skarbową i Służbę Celną nabywcy przekazuje się również dowód rejestracyjny.

§ 14. 1. Zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym odnotowuje się w rubryce „Adnotacje urzędowe” na podstawie dokumentów określonych w art. 72 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

2. Zmiany danych zamieszczonych w karcie pojazdu odnotowuje się w odpowiednich rubrykach karty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy.

3. W przypadku zmiany cechy identyfikacyjnej pojazdu w zakresie nadwozia, podwozia lub ramy właściwy organ wydaje nowy dowód rejestracyjny.

§ 15. 1. Dowody rejestracyjne, które zostały zniszczone lub zużyte, unieważnia się przez przekreślenie stron oraz odcięcie prawego dolnego rogu dokumentu w taki sposób, aby można było odczytać zapisy wcześniej naniesione na dokument. Unieważnione dowody rejestracyjne przechowuje się w teczkach indywidualnych pojazdów.

2. Zniszczone lub zużyte tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegają komisyjnemu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służby wykorzystuje się ponownie. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu mogą być wykorzystane ponownie przez służbę, której zostały przyznane.

3. W razie utraty dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną unieważnia się.

4. O unieważnieniu numeru rejestracyjnego zawierającego wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu właściwy organ albo jednostka organizacyjna, o których mowa w § 3, zawiadamia właściwego starostę.

§ 16. 1. Zachowują ważność wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dowody rejestracyjne oraz przyznane numery rejestracyjne.

2. Pojazdy, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie posiadają zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych, uważa się za spełniające wymagania w zakresie posiadania cech identyfikacyjnych wymaganych do rejestracji pojazdu.

3. Pojazdy posiadające tabliczki zastępcze oraz cechy identyfikacyjne nadane i umieszczone lub nabite na podstawie dotychczasowych przepisów albo posiadające w dowodzie rejestracyjnym wpis potwierdzający brak numeru silnika uważa się za spełniające wymagania w zakresie posiadania cech identyfikacyjnych wymaganych do rejestracji pojazdu.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 4) . 5)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312,486, 529,768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933,1038,1045,1273,1326,1335,1830,1844,1893,2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (Dz. U. poz. 1345), które weszło w życie z dniem 9 października 2014 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 września 2011 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (Dz. U. poz. 1411), które utraciło moc z dniem 1 maja 2011 r.