ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, województwo lubuskie, zwany dalej „ośrodkiem”.

2. Ośrodek jest komórką organizacyjną Komendy Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

3.  Ośrodek podlega Komendantowi Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367.