ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od określania terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r.

§ 2. Funkcjonariuszy skierowanych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w dniu 1 lutego 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 30 stycznia 2009 r.;

2) w dniu 11 lutego 2008 r.— zwalnia się ze służby w dniu 9 lutego 2009 r.;

3) w dniu 2 kwietnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 kwietnia 2009 r.;

4) w dniu 14 kwietnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 13 kwietnia 2009 r.;

5) w dniu 21 kwietnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 20 kwietnia 2009 r.;

6) w dniu 2 czerwca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 czerwca 2009 r.;

7) w dniu 25 czerwca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 24 czerwca 2009 r.;

8) w dniu 2 lipca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 lipca 2009 r.;

9) w dniu 14 lipca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 13 lipca 2009 r.;

10) w dniu 4 sierpnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 sierpnia 2009 r.;

11) w dniu 3 września 2008 r.— zwalnia się ze służby w dniu 2 września 2009 r.;

12) w dniu 29 września 2008 r.— zwalnia się ze służby w dniu 28 września 2009 r.;

13) w dniu 6 października 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 5 października 2009 r.;

14) w dniu 13 października 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 12 października 2009 r.;

15) w dniu 17 listopada 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 16 listopada 2009 r.;

16) w dniu 19 listopada 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 18 listopada 2009 r.;

17) w dniu 4 grudnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 grudnia 2009 r.;

18) w dniu 10 grudnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 9 grudnia 2009 r.;

19) w dniu 15 grudnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 14 grudnia 2009 r.

§ 3. 1. Funkcjonariuszy, którzy stawili się do pełnienia służby z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu jej trwania.

2. Jeżeli dzień zwolnienia funkcjonariusza w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to następuje w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458.