ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1428) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”;”;

2) użyte w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2 wyrazy „do 10 dnia” zastępuje się wyrazami „do 15 dnia”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku, pomoc, o której mowa w ust. 1, może być podwyższona do wysokości 100 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień.

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonkiem lub małoletnimi dziećmi, wysokość świadczenia pieniężnego na każdego członka rodziny wynosi, w przypadku rodziny składającej się z:

1) dwóch członków — 20 zł,

2) trzech członków — 15 zł,

3) czterech i więcej osób — 12,50 zł na dzień.

3. Świadczenie pieniężne wypłaca się z góry do 15 dnia każdego miesiąca.”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym wyjazdem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 15 zł na dzień podróży, nie więcej jednak niż na 3 dni.”;

6) w § 10:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Świadczenie pieniężne wypłaca się w ośrodku najbliższym miejscu pobytu cudzoziemca, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia lub bezpieczeństwem cudzoziemca, świadczenie pieniężne można wypłacić przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, świadczenie pieniężne dla całej rodziny można wypłacić do rąk jednego pełnoletniego członka rodziny.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.