ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podmiot uprawniony do pobierania opłaty egzaminacyjnej od osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa, zwanej dalej „opłatą”;

2) tryb wnoszenia opłaty;

3) przypadki zwrotu opłaty;

4) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin.

§ 2. 1. Podmiotem uprawnionym do pobierania opłaty jest Komendant Główny Policji.

2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji.

§ 3. 1. Opłata podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) osoba ubiegająca się o licencję detektywa, zwana dalej „osobą zdającą”, najpóźniej w dniu egzaminu poinformuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o niemożności przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie z ważnych, losowych przyczyn, które odpowiednio udokumentuje;

2) egzamin nie odbędzie się z powodu ujawnienia przed jego rozpoczęciem pytań lub zadań praktycznych lub nieprawidłowego składu komisji egzaminacyjnej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, opłata może być zaliczona, na wniosek osoby zdającej, na poczet egzaminu przeprowadzanego w terminie późniejszym.

3. Kwota wniesionej opłaty podlegającej zwrotowi może być pomniejszona o koszty poniesione przez organizatora egzaminu z tytułu wynajęcia sali egzaminacyjnej, kosztów opracowania przez zespół pytań i zadań praktycznych oraz kosztów przesyłek poleconych do osoby deklarującej wolę przystąpienia do egzaminu.

§ 4. 1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej ustala się w wysokości 88 zł za godzinę udziału w pracach komisji.

2. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej ustala się w wysokości 58 zł za godzinę udziału w pracach komisji.

3. Wynagrodzenie dla każdego z członków zespołu przygotowującego pytania i zadania praktyczne ustala się w wysokości 146 zł za każdy opracowany zestaw pytań i zadań praktycznych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 17.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 186, poz. 1558), które traci moc z dniem 11 lipca 2011 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17).