ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 3) Islamska Republika Pakistanu, Wielka Arabska Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna oraz Republika Iraku stanowią terytoria, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia w stosunku do tego funkcjonariusza umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 4) .


1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 444, 628, 675,1270 i 1351.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Mnistra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (Dz. U. poz. 863), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

4)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 czerwca 2009 r.