ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 35 ust. 6, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 202, poz. 2076) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas uczestnictwa w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyborów przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

1) dla członków okręgowych komisji wyborczych — 380 zł;

2) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 165 zł;

3) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 150 zł;

4) dla członków obwodowych komisji wyborczych — 135 zł.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek okręgowej albo obwodowej komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy członek okręgowej albo obwodowej komisji wyborczej z przyczyn losowych nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.

4. Podstawą wypłaty zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.