ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca

Na podstawie art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm. 2) ) oraz art. 124 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca:

1) zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”,

2) któremu wydano decyzję o wydaleniu na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy,

3) któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy,

4) zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy,

5) który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą o udzielaniu ochrony”,

6) który złożył wniosek o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony,

7) który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony,

8) który korzysta z ochrony czasowej na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony

— stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu (Dz. U. Nr 146, poz. 1429);

2) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 151, poz. 1471).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163, poz. 1362.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.