ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi — stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 3) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 133, poz. 768, z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 1741 i 1888.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. poz. 1945), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

4)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 667).