ROZPORZąDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACjI 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych;

2)   wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

3)   wzór protokołu kontroli.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ministrze — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2)   kontrolującym — rozumie się przez to pracownika urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym mowa w art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

§ 3. Kontrolę zarządza minister.

§ 4. 1. Kontrola wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.

§ 5. 1. Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa, właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Roczny plan kontroli zatwierdza minister.

2. Roczny plan kontroli określa:

1)   zakres przedmiotowy kontroli;

2)   nazwę podmiotu kontrolowanego;

3)   przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.

§ 6. 1. Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzi co najmniej dwóch kontrolujących, wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego.

2. Kontrolujący składa ministrowi pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

3. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują:

1)   wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron;

2)   uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji;

3)   sporządzone na piśmie stanowisko ministra, o którym mowa w § 9 ust. 5;

4)   inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli.

2. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i ministra.

3. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierownikowi podmiotu kontrolowanego, a w razie nieobecności kierownika — osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie 7-dniowy termin od dnia otrzymania protokołu do złożenia podpisu.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba pełniąca jego obowiązki może wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do protokołu kontroli kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

4. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kierownik zespołu kontrolnego uzupełnia protokół kontroli o pisemne stanowisko ministra, w którym są wskazane przyczyny nieuwzględnienia zastrzeżeń.

6. Zmieniony lub uzupełniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli bądź protokół kontroli wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 5, przekazuje się kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie pełniącej jego obowiązki w celu jego podpisania i zwrotu podpisanego protokołu kontrolującym.

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając ministrowi pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę pełniącą jego obowiązki nie stanowi przeszkody do wystąpienia do ministra z wnioskiem, o którym mowa w § 10.

§ 10. W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, kierownik zespołu kontrolnego występuje do ministra z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 71 tej ustawy.

§ 11. 3) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dma 7 października 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 133, poz. 768, z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 1741 i 1888.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz. U. poz. 1944), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

4)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych (Dz. U. Nr 228, poz. 1523).