ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. Nr 109, poz. 965, z 2005 r. Nr 60, poz. 530 i Nr 194, poz. 1624 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych nie dotyczą funkcjonariusza mianowanego z dniem przyjęcia do służby w Straży Granicznej na stanowisko służbowe asystenta, referenta albo strażnika granicznego-kontrolera — do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do stażu służby wymaganego do mianowania lub powołania na określone stanowisko służbowe zalicza się lata służby lub pracy w Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej.”;

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za równoznaczne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w ust. 2, uważa się:

1) ukończenie szkół oficerskich, chorążych i podoficerskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,

2) odbycie przeszkolenia na oficera, chorążego i podoficera w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej

— jeżeli kwalifikacje uzyskane w tych szkołach lub w ramach tego przeszkolenia odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym w Straży Granicznej.”;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Komenda Główna Straży Granicznej


Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby

1

2

3

4

5

1 Komendant Główny SG Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 10 lat
2 Zastępca Komendanta Głównego SG Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 10 lat
3 Dyrektor Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 10 lat
Określone odrębnymi przepisami dla audytora wewnętrznego* 7 lat*
4 Zastępca dyrektora Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 9 lat
5 Główny księgowy Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
6 Rzecznik prasowy Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
7 Doradca Komendanta Głównego SG Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 9 lat
8 Radca** Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 9 lat
9 Radca prawny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne
10 Legislator Wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna lub podyplomowe studia z zakresu legislacji albo wyższe prawnicze i 4 lata służby (pracy) związanej z opracowywaniem aktów prawnych Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
11 Dziekan Określone odrębnymi przepisami
12 Naczelnik wydziału** Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat
13 Audytor wewnętrzny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne
14 Wicedziekan Określone odrębnymi przepisami
15 Zastępca naczelnika wydziału** Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 6 lat
16 Kierownik samodzielnej sekcji Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 6 lat
17 Ekspert** Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 5 lat
18 Kierownik sekcji (grupy)** Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
19 Starszy specjalista** Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
20 Specjalista** Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
21 Kierownik kancelarii tajnej Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
22 Starszy asystent Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
23 Kierownik zespołu Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
24 Asystent Wyższe Szkolenie podstawowe
Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych 3 lata
25 Starszy strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych 3 lata
26 Starszy referent Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych
27 Strażnik graniczny--kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie
28 Referent Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie

* W jednostce organizacyjnej audytu wewnętrznego.

** Dla pilotów wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne według odrębnych przepisów.

2) Komenda oddziału Straży Granicznej


Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby

1

2

3

4

5

1 Komendant oddziału SG Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 10 lat
2 Zastępca komendanta oddziału SG Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 9 lat
3 Główny księgowy Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
4 Naczelnik:

— wydziału granicznego,

— wydziału operacyjno-śledczego,

— wydziału do spraw cudzoziemców,

— wydziału — kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,

— wydziału*

Wyższe tytuł

magistra

(równorzędny)

Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 7 lat
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej

14 lat

5 Rzecznik prasowy Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
6 Radca prawny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne
7 Kapelan Określone odrębnymi przepisami
8 Zastępca naczelnika wydziału Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat
9 Kierownik samodzielnej sekcji Wyższe tytuł magistra (równorzędny) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat
10 Kierownik zakładu opieki zdrowotnej Wyższe medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
11 Kierownik zespołu audytu wewnętrznego — audytor wewnętrzny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 5 lat
12 Dowódca pododdziału odwodowego Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
13 Kierownik sekcji Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
14 Starszy specjalista* Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
15 Zastępca kierownika samodzielnej sekcji Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
16 Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej Wyższe medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 2 lata
17 Audytor wewnętrzny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej
18 Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
19 Kierownik grupy zabezpieczenia Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
20 Specjalista* Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
21 Dowódca plutonu

odwodowego

(specjalnego)

Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
22 Starszy asystent Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
23 Dowódca plutonu Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 3 lata
24 Starszy strażnik graniczny-kontroler** Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych 3 lata
25 Asystent Wyższe Szkolenie podstawowe
Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych 3 lata
26 Starszy referent Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych
27 Strażnik graniczny--kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie
28 Referent Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie

* Dla pilotów wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne według odrębnych przepisów.

** Dla techników kryminalistyki wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne.”

b) w pkt 3:

— lp. 15 otrzymuje brzmienie:


„15 Kierownik zakładu opieki zdrowotnej Wyższe medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej

4 lata”


— lp. 18 otrzymuje brzmienie:


„18 Kierownik zespołu audytu wewnętrznego — audytor wewnętrzny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej

5 lat”


— po lp. 19 dodaje się lp. 19a w brzmieniu:


„19a Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej Wyższe medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej

2 lata”


— po lp. 21 dodaje się lp. 21a w brzmieniu:


„21a Audytor wewnętrzny Określone odrębnymi przepisami Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej u

— uchyla się lp. 24 i 26,

— lp. 31 otrzymuje brzmienie:


„31 Starszy strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych

3 lata”


c) w pkt 4 lp. 13 otrzymuje brzmienie:


„13 Starszy strażnik graniczny-kontroler* Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych

3 lata”


d) w pkt 5:

— lp. 7 otrzymuje brzmienie:


„7 Specjalista-kontroler Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne

4 lata”


— uchyla się lp. 8,

— lp. 10 otrzymuje brzmienie:


„10 Starszy strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych

3 lata”


— po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:


„12a Strażnik graniczny--kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie -

e) w pkt 6:

— lp. 6 otrzymuje brzmienie:


„6 Specjalista-kontroler Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne

4 lata”


— uchyla się lp. 7,

— lp. 9 otrzymuje brzmienie:


„9 Starszy strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych

3 lata”


— uchyla się lp. 10,

— lp. 13 otrzymuje brzmienie:


„13 Strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie -

f) w pkt 7:

— lp. 6 otrzymuje brzmienie:


„6 Specjalista-kontroler Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne

4 lata”


— uchyla się lp. 7,

— lp. 9 otrzymuje brzmienie:


„9 Starszy strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych

3 lata”


— uchyla się lp. 10,

— lp. 13 otrzymuje brzmienie:


„13 Strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie -

g) w pkt 8:

— lp. 4 otrzymuje brzmienie:


„4 Specjalista-kontroler Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne

4 lata”


— uchyla się lp. 5,

— lp. 7 otrzymuje brzmienie:


„7 Starszy strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych

3 lata”


— uchyla się lp. 8,

— lp. 11 otrzymuje brzmienie:


„11 Strażnik graniczny-kontroler Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie -

5) użyty w załączniku do rozporządzenia w pkt 3 lp. 1—3, 5—8, 10—14, 16, 19 i 22, pkt 4 lp. 1 i 2, pkt 5 lp. 1 i 2, pkt 6 lp. 1, pkt 7 lp. 1 oraz pkt 8 lp. 1 wyraz „równorzędne” zastępuje się wyrazem „równorzędny”.

§ 2. Funkcjonariusz pełniący służbę w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku służbowym zastępcy naczelnika wydziału albo kierownika samodzielnej sekcji w Komendzie Głównej Straży Granicznej, który posiada staż służby krótszy niż 6 lat, zachowuje zajmowane stanowisko.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.