ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych;

2) tryb wyznaczania członków komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”, i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin, zwanego dalej „zespołem”;

3) tryb i sposób pracy komisji;

4) tryb pracy zespołu oraz sposób opracowania i przekazania Komendantowi Głównemu Policji pytań i zadań praktycznych na egzamin;

5) szczegółową organizację egzaminu, w tym sposób oceniania i określenie czasu trwania egzaminu;

6) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminu;

7) wzory dokumentów egzaminacyjnych.

§ 2. Ustala się szczegółowy zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Komendant Główny Policji:

1) wyznacza przedstawiciela do składu komisji;

2) występuje do podmiotów, o których mowa w art. 30 ust. 4 pkt 1 i 3—6 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji nie później niż 30 dni przed datą egzaminu;

3) wyznacza termin i miejsce przeprowadzania egzaminu.

§ 4. W terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2, Komendant Główny Policji zwraca się do komendantów szkół Policji o wyznaczenie osób do składu zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin.

§ 5. Komendant Główny Policji powołuje:

1) zespół — nie później niż 21 dni przed planowanym terminem egzaminu;

2) komisję i wyznacza jej przewodniczącego, którym jest funkcjonariusz Komendy Głównej Policji — nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 6. 1. Zespół opracowuje zestaw pytań i zadań praktycznych na każdy dzień egzaminu, obejmujący:

1) na część pisemną egzaminu:

a) test składający się z 80 pytań, zawierający po 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, zwany dalej „testem”, oraz kartę odpowiedzi, które następnie powiela w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób zdających,

b) arkusz prawidłowych odpowiedzi do testu,

c) zadanie praktyczne wraz z wytycznymi do zadania, które powiela w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób zdających,

d) rozwiązanie zadania praktycznego wraz z kryteriami oceny;

2) na część ustną egzaminu:

a) karty zawierające po 6 pytań, w liczbie odpowiadającej liczbie osób zdających,

b) odpowiedzi na pytania z części ustnej egzaminu dla każdego z członków komisji.

2. Test powinien zawierać pytania z wszystkich tematów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym z tematu XII powinno być nie mniej niż 20 pytań.

3. Arkusz prawidłowych odpowiedzi do testu, rozwiązanie zadania praktycznego wraz z kryteriami oceny oraz odpowiedzi na pytania z części ustnej egzaminu są przeznaczone wyłącznie dla komisji.

§ 7. 1. Czynności, o których mowa w § 6 ust. 1, zespół wykonuje na posiedzeniach.

2. Każdy członek zespołu podczas posiedzenia zgłasza:

1) propozycje pytań testowych na część pisemną egzaminu, zawierających po 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;

2) propozycje zadania praktycznego na część pisemną egzaminu, wraz z wytycznymi do zadania oraz jego rozwiązaniem i kryteriami oceny;

3) propozycje pytań na część ustną egzaminu wraz z odpowiedziami.

3. Członkowie zespołu wspólnie uzgadniają brzmienie testu, zadania praktycznego oraz brzmienie pytań na egzamin ustny.

§ 8. 1. Test wraz z arkuszem prawidłowych odpowiedzi i zadanie praktyczne z wytycznymi, rozwiązaniem oraz kryteriami oceny, a także karty zawierające po 6 pytań na część ustną wraz z odpowiedziami są drukowane, powielane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

2. Wyznaczony przez zespół przedstawiciel przesyła Komendantowi Głównemu Policji opracowany zestaw pytań i zadań praktycznych w zamkniętej i opieczętowanej kopercie nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Komendant Główny Policji przekazuje przewodniczącemu komisji zestaw, o którym mowa w ust. 2, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba zdająca okazuje komisji dokument potwierdzający jej tożsamość.

2. Każda osoba zdająca przystępuje do części pisemnej i ustnej w jednym dniu.

3. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających osobom zdającym samodzielną pracę. Korzystanie przez osobę zdającą z pomocy osób trzecich lub materiałów pomocniczych powoduje wykluczenie jej z egzaminu.

§ 10. 1. Przewodniczący komisji otwiera kopertę na sali egzaminacyjnej w obecności wszystkich członków komisji oraz osób zdających i ogłasza rozpoczęcie egzaminu.

2. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 80 pytań, i wykonaniu zadania praktycznego.

3. Odpowiedzi na pytania testowe zaznacza się na karcie odpowiedzi.

4. Dopuszcza się dokonanie jednej poprawki w ramach jednego pytania. Nieprawidłowe zaznaczenie osoba zdająca umieszcza w kółku i podpisuje.

5. Część pisemna trwa 110 minut liczonych od momentu rozdania wszystkim zdającym egzemplarzy testu, wraz z kartami odpowiedzi, i zadania praktycznego wraz z wytycznymi.

6. Każdą kartę odpowiedzi oraz zadanie praktyczne sprawdza przewodniczący i członkowie komisji.

§ 11. 1. Odpowiedzi na pytania testowe ocenia się w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

2. Wykonanie zadania praktycznego ocenia się w skali 0—10 punktów.

3. Część pisemną uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 63 punkty.

§ 12. 1. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone na wylosowanej przez zdającego karcie pytań.

2. Członkowie komisji mogą zadawać dodatkowe pytania bezpośrednio związane z wylosowaną kartą pytań.

3. Każda karta zawiera 6 pytań, w tym co najmniej jedno z tematu XII.

4. Każdy z członków komisji ocenia odrębnie odpowiedzi na każde pytanie, przyznając za odpowiedź prawidłową 1 punkt, za nieprawidłową lub jej brak — O punktów. Sumuje się punkty wszystkich odpowiedzi.

5. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 24 punkty.

§ 13. Komisja — w przypadku stwierdzenia błędu w teście, zadaniu praktycznym lub w pytaniach na część ustną — uchyla pytanie lub zadanie. Uchylone pytanie lub zadanie nie jest brane pod uwagę przy określeniu wyniku egzaminu lub jego części.

§ 14. Komisja podejmuje decyzje, w drodze uchwał, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji.

§ 15. 1. Przebieg egzaminu każdej osoby zdającej dokumentuje się w protokole indywidualnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Protokół indywidualny podpisuje przewodniczący komisji oraz jej członkowie.

3. Protokół indywidualny dołącza się do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 16.

§ 16. 1. Przewodniczący komisji sporządza po zakończeniu egzaminu protokół zbiorczy, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

2. Protokół zbiorczy zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) liczby osób przystępujących do egzaminu;

2) liczby osób, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym;

3) dokładnego czasu trwania egzaminu;

4) podjętych uchwał związanych z przebiegiem egzaminu.

3. Wzór protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 17. Protokoły, o których mowa w § 15 i 16, przechowuje się w Komendzie Głównej Policji zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

§ 18. 1. Przewodniczący komisji nie dopuszcza do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerywa, jeżeli koperta z zestawem pytań i zadań praktycznych na egzamin została otwarta przed jego rozpoczęciem lub skład komisji jest niezgodny ze składem określonym w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

2. Informacje o sytuacji, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie, w formie pisemnej, Komendantowi Głównemu Policji.

§ 19. 1. Po zdaniu egzaminu przewodniczący komisji wydaje osobie zdającej zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

2. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2011 r. (poz. 834)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 17.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 394), które traci moc z dniem 11 lipca 2011 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17).