ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 122, poz. 1050) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 10;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Norma dodatkowa uzupełniająca wyżywienia „DU” w wysokości 125 % przysługuje bezpłatnie w naturze funkcjonariuszom grupy szkolenia zaawansowanego, zasadniczego i administracyjno-logistycznego w dniach służby, w czasie których uczestniczą w szkoleniu obejmującym praktyczne zajęcia fizyczno-obronne, strzeleckie, taktyczne w wymiarze powyżej 4 godzin szkoleniowych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.