ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 237, poz. 1719 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu rozliczenia kosztów podróży służbowej podmiot, o którym mowa w § 22, za stałe miejsce pełnienia służby może uznać miejscowość zamieszkania funkcjonariusza albo miejscowość, w której funkcjonariusz wykonuje czynności służbowe, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia kosztów podróży służbowej.”;

2) w § 12:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie kosztów przejazdów na podstawie biletów, podmiot, o którym mowa w § 22, może w szczególnie uzasadnionych okolicznościach uwzględnić pisemne oświadczenie funkcjonariusza w sprawie ich wysokości i dokonać zwrotu kosztów w wysokości iloczynu najkrótszej odległości drogowej do miejscowości stanowiącej cel podróży i 8,8% maksymalnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”,

b) uchyla się ust. 7;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu przysługują:

1) diety dla niego i członków rodziny, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;

2) zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania funkcjonariusza oraz osób, o których mowa w pkt 1;

3) ryczałt z tytułu przeniesienia;

4) zasiłek osiedleniowy;

5) przewóz urządzeń domowych;

6) ryczałt na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu w przypadku, o którym mowa w § 14.

2. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały, albo do miejscowości, w której zamieszkują członkowie rodziny, przysługuje wyłącznie zwrot kosztów przejazdu i diety za czas przejazdu. Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy.

3. Funkcjonariuszowi:

1) przeniesionemu z urzędu, który:

a) został zwolniony ze stanowiska kursant i mianowany na stanowisko służbowe w innej miejscowości,

b) został zawieszony w czynnościach służbowych i przeniesiony w związku z likwidacją jednostki, placówki Straży Granicznej lub dywizjonu Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej jednostki, w strukturze których występowało stanowisko służbowe funkcjonariusza,

c) w związku z przeniesieniem służbowym przesiedlił się z miejscowości pobliskiej do miejscowości będącej nowym, stałym miejscem pełnienia służby,

2) przeniesionemu na własną prośbę

— przysługują wyłącznie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu, którego członkowie rodziny pozostali w miejscowości dotychczasowego zamieszkania, przysługuje po upływie każdego pełnego miesiąca kalendarzowego ryczałt na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu ze stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości zamieszkania tych członków rodziny i z powrotem, w wysokości iloczynu najkrótszej odległości drogowej do miejscowości stanowiącej cel podróży i 8,8% maksymalnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy.”;

5) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi delegowanemu na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu przysługują należności, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 14, według kryteriów określonych w § 4, § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4 pkt 1.”.

§ 2. Do funkcjonariusza skierowanego w podróż służbową, przeniesionego lub delegowanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.