ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 138, poz. 1470) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funkcjonariuszu, należy przez to rozumieć funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dopłata do wypoczynku przysługuje funkcjonariuszowi oraz członkom jego rodziny w wysokości określonej w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Funkcjonariusz, którego przeciętny miesięczny dochód brutto na członka rodziny z roku poprzedniego przekroczył kwotę 1 331,- zł, załącza do wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku oświadczenie o tym fakcie.”,

c) uchyla się ust. 9;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2005 r. (poz. 803)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).