ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. Nr 67, poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, skierowany do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju otrzymuje w czasie nauki lub przeszkolenia albo studiów uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w Wyższej Szkole Policji lub w wyższej szkole wojskowej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w systemie dziennym poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnionej służby, przysługują należności jak z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, za czas przejazdu:

1) do miejsca odbywania nauki w celu jej rozpoczęcia,

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzianej programem kształcenia i z powrotem,

3) do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej trzy kolejne dni kalendarzowe,

4) do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.”,

b) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Należności, o których mowa w ust. 2, wypłaca się na wniosek funkcjonariusza.

4. Powstanie należności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przerywa bieg okresu nauki, o którym mowa w ust. 2.

5. W razie zbiegu prawa do należności przewidzianej w ust. 1 pkt 3 z prawem do należności przewidzianej w ust. 2 wypłaca się należność wyższą.”;

3) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wypłaca ośrodek szkolenia Straży Granicznej.

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej wypłacająca uposażenie.”;

4) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na naukę lub przeszkolenie albo studia w Wyższej Szkole Policji lub w wyższej szkole wojskowej w systemie innym niż dzienny, biorącemu udział w obowiązkowych zajęciach programowych poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu obowiązkowych zajęć programowych, diety przysługują wyłącznie za czas przejazdu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.