ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

ROZDZIAŁ 3

Dodatki do uposażenia

Przepisy ogólne

§ 6.  1. Dodatkami do uposażenia są:

1) dodatek za stopień,

2) dodatek funkcyjny,

3) dodatek służbowy,

4) dodatek stołeczny,

5) dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem,

6) dodatek instruktorski,

7) dodatek lotniczy,

8) dodatek kontrolerski,

9) dodatek specjalny,

10) dodatek terenowy.

2. Dodatki do uposażenia wymienione w ust. 1 pkt 1–9 są dodatkami o charakterze stałym.

3. Stawki dodatków do uposażenia wymienionych w ust. 1 pkt 4—10 ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2.

4. Stawki kwotowe dodatków po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Dodatek za stopień

§ 7. 1. Ustala się stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za stopień policyjny w wysokości 40 % stawki tego dodatku, o której mowa w ust. 1. 

§ 8.  1. Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do tego dodatku.

2. Ustala się 3 kategorie dodatku funkcyjnego uzależnione od rodzaju stanowiska służbowego policjanta:

1) I kategoria — dla policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu,

2) II kategoria – dla policjantów na stanowiskach kierowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich zastępców,

3) III kategoria – dla policjantów na stanowiskach samodzielnych.

3. Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o której mowa w ust. 2, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nieprzekraczającej miesięcznie:

1) w I kategorii — 80 %,

2) w II kategorii — 70 %,

3) w III kategorii — 60 %

— podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.

5. Dodatek funkcyjny można w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań i czynności służbowych:

1) podwyższać na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 4,

2) obniżać nie więcej niż o 30% otrzymywanej stawki, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Ponowne obniżenie dodatku funkcyjnego w trybie określonym w ust. 5 może nastąpić na podstawie kolejnej oceny dokonanej po upływie co najmniej 6 miesięcy.

7. Dodatek funkcyjny może być obniżony także w razie zmiany zakresu obowiązków służbowych, warunków służby bądź ustania innych przesłanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

8. Dodatek funkcyjny obniża się w granicach od 20 do 50% otrzymywanej stawki w przypadku:

1) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną,

2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w opinii służbowej,

3) nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

Dodatek służbowy

§ 9.  1. Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokreślony. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

3. Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy przyznaje się po ukończeniu nauki w jednostce szkoleniowej Policji odbywanej w ramach szkolenia podstawowego.

4. Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 1 w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega obniżeniu. Przepisy § 8 ust. 5–8 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dodatek służbowy cofa się w przypadku:

1) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną wydalenia ze służby,

2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy,

3) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

7. Ponowne przyznanie dodatku służbowego, cofniętego w trybie określonym w ust. 6, może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy.

8. Dodatek służbowy cofa się także na okres pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

9. Przepisy ust. 1–8 nie mają zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.

Dodatek stołeczny

§ 10. 1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, bądź w innej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania objęty jest terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 20 % kwoty bazowej.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.

Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem

§ 11.  1. Policjantowi, któremu powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej.

2. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym koniem lub psem dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W przypadku sprawowania opieki nad tym samym koniem lub psem przez kilku policjantów dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.

Dodatek instruktorski

§ 12. 1.Policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski ustala się jako sumę stawek procentowych tego dodatku należnych za każdy rodzaj posiadanych uprawnień instruktorskich, nie więcej jednak niż w wysokości 30% kwoty bazowej.

§ 13. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Lotnictwa Policji, który posiada uprawnienia pilota lub mechanika lotniczego obsługi, przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:

1)   piloci posiadający nalot do 500 godzin na śmigłowcach — 50%;

2)   piloci posiadający uprawnienia do wykonywania zadań na policyjnych statkach powietrznych i nalot w wysokości powyżej 500 godzin na śmigłowcach, z czego co najmniej 300 godzin w charakterze dowódcy statku powietrznego — 100%;

3)   mechanik lotniczy obsługi posiadający uprawnienia do obsługi technicznej statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Policji — 30%.

2. Policjantowi posiadającemu uprawnienia pilota, wykonującemu loty instruktorskie z personelem latającym, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

3. Policjantowi wykonującemu loty na więcej niż jednym typie statku powietrznego, w charakterze pilota dowódcy załogi, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

4. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych systemów obserwacji lotniczej, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

5. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu loty w charakterze mechanika pokładowego, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

6. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych urządzeń dźwigowych, dodatek lotniczy zwiększa się o 5% kwoty bazowej.

7. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu czynności obsługowe w Lotnictwie Policji na więcej niż jednym typie statku powietrznego, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

8. Policjantowi wchodzącemu w skład personelu latającego, posiadającemu co najmniej 5-letni staż służby pełnionej w składzie personelu latającego Lotnictwa Policji, który w danym roku kalendarzowym wykonywał bezawaryjnie zadania lotnicze na statkach powietrznych Policji w wymiarze co najmniej 40 godzin nalotu, przyznaje się jednorazowo dodatek lotniczy w wysokości 200% miesięcznego dodatku lotniczego.

9. Policjant wchodzący w skład personelu latającego, zawieszony w lotach ze względów zdrowotnych, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.

§ 14. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym w rozumieniu odrębnych przepisów przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości do 30 % kwoty bazowej.

2. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwyższania i obniżania dodatku kontrolerskiego.

§ 15. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w:

1) Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z zapobieganiem, wykrywaniem lub analizą zjawisk przestępczych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji,

2) Centralnym Biurze Śledczym Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej,

3) pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej Policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach bojowych związanych z rozpoznawaniem lub zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych, a także w działaniach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki

— przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30 % kwoty bazowej.

2. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku specjalnego przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W razie zbiegu prawa do dodatku specjalnego i instruktorskiego policjantowi wypłaca się jeden, wyższy dodatek.

§ 16.  1. Policjantowi biorącemu udział w akcjach:

1) przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),

2) bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,

3) ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych

– przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 1% kwoty bazowej.

2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

3. Dodatek terenowy wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wykazu dodatkowych należności, zatwierdzonego przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.