ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Rozdział 3

Dodatki do uposażenia

Przepisy ogólne

§ 6. 1. Dodatkami do uposażenia są:

1)   dodatek za stopień;

2)   dodatek funkcyjny;

3)   dodatek służbowy;

4)   dodatek stołeczny;

5)   dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem;

6)   dodatek instruktorski;

7)   dodatek lotniczy;

8)   dodatek kontrolerski;

9)   dodatek specjalny;

10)  dodatek terenowy.

2. Dodatki do uposażenia wymienione w ust. 1 pkt 1–9 są dodatkami o charakterze stałym.

3. 17) Stawki dodatków do uposażenia wymienionych w ust. 1 pkt 4–10 ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2.

4. Stawki kwotowe dodatków po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Dodatek za stopień

§ 7. 18) 1. Ustala się stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. 19) Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za stopień policyjny w wysokości 40% stawki tego dodatku, o której mowa w ust. 1.

Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do tego dodatku.

2. Ustala się 3 kategorie dodatku funkcyjnego uzależnione od rodzaju stanowiska służbowego policjanta:

1) 20) I kategoria — dla policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu;

2)   II kategoria — dla policjantów na stanowiskach kierowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich zastępców;

3)   III kategoria — dla policjantów na stanowiskach samodzielnych.

3. 21) Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o której mowa w ust. 2, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. 22) Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nieprzekraczającej miesięcznie:

1)   w I kategorii — 80%,

2)   w II kategorii — 70%,

3)   w III kategorii — 60%

— podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.

5. Dodatek funkcyjny można w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań i czynności służbowych:

1) 23) podwyższać na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 4;

2) obniżać nie więcej niż o 30% otrzymywanej stawki, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Ponowne obniżenie dodatku funkcyjnego w trybie określonym w ust. 5 może nastąpić na podstawie kolejnej oceny dokonanej po upływie co najmniej 6 miesięcy.

7. Dodatek funkcyjny może być obniżony także w razie zmiany zakresu obowiązków służbowych, warunków służby bądź ustania innych przesłanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

8. Dodatek funkcyjny obniża się w granicach od 20 do 50% otrzymywanej stawki w przypadku:

1)   naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną;

2)   niewy wiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w opinii służbowej;

3) nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

Dodatek służbowy

§ 9. 1. Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokreślony. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

3. 24)  Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy przyznaje się po ukończeniu nauki w jednostce szkoleniowej Policji odbywanej w ramach szkolenia podstawowego.

4. 25)  Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 1 w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega obniżeniu. Przepisy § 8 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dodatek służbowy cofa się w przypadku:

1) 26) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną wydalenia ze służby;

2)   niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

3)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

7. Ponowne przyznanie dodatku służbowego, cofniętego w trybie określonym w ust. 6, może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy.

8. Dodatek służbowy cofa się także na okres pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

9. Przepisy ust. 1-8 nie mają zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.

Dodatek stołeczny

§ 10. 1. 27) Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, bądź winnej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania objęty jest terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 20% kwoty bazowej.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.

Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem

§ 11. 1. Policjantowi, któremu powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej.

2. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym koniem lub psem dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W przypadku sprawowania opieki nad tym samym koniem lub psem przez kilku policjantów dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.

Dodatek instruktorski

§ 12. 1. 28) Policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. 29) W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski ustala się jako sumę stawek procentowych tego dodatku należnych za każdy rodzaj posiadanych uprawnień instruktorskich, nie więcej jednak niż w wysokości 30% kwoty bazowej.

Dodatek lotniczy

§ 13. 30) 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Lotnictwa Policji, który posiada uprawnienia pilota lub mechanika lotniczego obsługi, przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:

1)   piloci posiadający nalot do 500 godzin na śmigłowcach — 50%;

2)   piloci posiadający uprawnienia do wykonywania zadań na policyjnych statkach powietrznych i nalot w wysokości powyżej 500 godzin na śmigłowcach, z czego co najmniej 300 godzin w charakterze dowódcy statku powietrznego — 100%;

3)   mechanik lotniczy obsługi posiadający uprawnienia do obsługi technicznej statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Policji — 30%.

2. Policjantowi posiadającemu uprawnienia pilota, wykonującemu loty instruktorskie z personelem latającym, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

3. Policjantowi wykonującemu loty na więcej niż jednym typie statku powietrznego, w charakterze pilota dowódcy załogi, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

4. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych systemów obserwacji lotniczej, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

5. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu loty w charakterze mechanika pokładowego, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

6. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych urządzeń dźwigowych, dodatek lotniczy zwiększa się o 5% kwoty bazowej.

7. Policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu czynności obsługowe w Lotnictwie Policji na więcej niż jednym typie statku powietrznego, dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

8. Policjantowi wchodzącemu w skład personelu latającego, posiadającemu co najmniej 5-letni staż służby pełnionej w składzie personelu latającego Lotnictwa Policji, który w danym roku kalendarzowym wykonywał bezawaryjnie zadania lotnicze na statkach powietrznych Policji w wymiarze co najmniej 40 godzin nalotu, przyznaje się jednorazowo dodatek lotniczy w wysokości 200% miesięcznego dodatku lotniczego.

9. Policjant wchodzący w skład personelu latającego, zawieszony w lotach ze względów zdrowotnych, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.

Dodatek kontrolerski

§ 14. 31) 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym w rozumieniu odrębnych przepisów przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości do 30% kwoty bazowej.

2. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwyższania i obniżania dodatku kontrolerskiego.

Dodatek specjalny

§ 15. 32) 1. Policjantowi pełniącemu służbę w:

1) Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z zapobieganiem, wykrywaniem lub analizą zjawisk przestępczych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji,

2) 33) Centralnym Biurze Śledczym Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej,

3) pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej Policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach bojowych związanych z rozpoznawaniem lub zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych, a także w działaniach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki

— przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30% kwoty bazowej.

2. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku specjalnego przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W razie zbiegu prawa do dodatku specjalnego i instruktorskiego policjantowi wypłaca się jeden, wyższy dodatek.

Dodatek terenowy

§ 16. 1. Policjantowi biorącemu udział w akcjach:

1)   przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),

2)   bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,

3)   ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych

— przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 1% kwoty bazowej.

2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

3. Dodatek terenowy wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wykazu dodatkowych należności, zatwierdzonego przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.