ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe:

1) ogólne — po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji;

2) w specjalności:

a) kryminalnej, prewencyjnej lub służby wspomagającej — po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w odpowiedniej specjalności,

b) zarządzania zasobami ludzkimi, zwane dalej „wyższymi I stopnia” — po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w tej specjalności,

c) zarządzania komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi Policji, zwane dalej „wyższymi II stopnia”, — po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w tej specjalności.”.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w jednej ze specjalności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a uważa się:

1) ukończenie szkolenia oficerskiego w odpowiedniej specjalności albo

2) ukończenie szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów wyższych uczelni w odpowiedniej specjalności, albo

3) złożenie egzaminu oficerskiego w odpowiedniej specjalności.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych II stopnia uważa się ukończenie Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Policji.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „18” do „8”, jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych wyższych ogólnych.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe specjalistyczne:

1) w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy;

2) w odpowiedniej specjalności.

2. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy uważa się ukończenie szkolenia dla rezerwy kadrowej na stanowisko kierownika komórki organizacyjnej komendy powiatowej (miejskiej) i rejonowej Policji.

3. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w odpowiedniej specjalności uważa się:

1) ukończenie w tej samej specjalności szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na stopień aspiranta lub podoficera Policji, z wyłączeniem szkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji albo

2) złożenie w tej samej specjalności egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, z wyłączeniem egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patro-lowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „7” do „5”, jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy albo kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności wymaganej na stanowisku służbowym w danym rodzaju służby.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe wymagane przy mianowaniu na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „11” do „2”, po ukończeniu szkolenia zawodowego:

1) podstawowego określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 823);

2) podstawowego profilowanego.

2. Policjant służby kryminalnej, śledczej oraz prewencyjnej uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe wymagane przy mianowaniu na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „4” do „2”, po ukończeniu części profilowanej szkolenia zawodowego podstawowego, a policjant służby wspomagającej po ukończeniu części ogólno-policyjnej tego szkolenia.

3. O rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez policjanta kończącego szkolenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, decyduje profil ukończonego szkolenia.

4. Za równoznaczne z ukończeniem szkolenia zawodowego podstawowego o profilu prewencyjnym uważa się:

1) ukończenie szkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji albo

2) złożenie egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

5. Ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu uważa się za równoznaczne z ukończeniem części ogólnopolicyjnej tego szkolenia.”;

6) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie kryminalnej, śledczej oraz prewencyjnej, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „4” do „2”, jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych podstawowych o profilu wymaganym na stanowisku służbowym w danym rodzaju służby.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie wspomagającej, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „4” do „2”, jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych podstawowych o profilu służby wspomagającej lub kwalifikacji zawodowych podstawowych uzyskanych po ukończeniu części ogólnopolicyjnej szkolenia zawodowego podstawowego albo szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu.

1 b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowisko służbowe w służbie prewencyjnej, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „4” do „2”, jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, można mianować policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe podstawowe uzyskane po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Policjanci, których zakres czynności służbowych wykonywanych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odpowiada zakresom czynności określonym dla stanowisk, o których mowa w tabeli 2 w Ip. 35, 37—39, 41, 55—56, 59—60, 65 i 74 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, mogą być mianowani na te stanowiska mimo niespełniania wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określonych dla tych stanowisk w rozporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.