ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2—6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 3) ), zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi komórka organizacyjna właściwa do obsługi finansowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zwanego dalej „dysponentem Funduszu”.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i na koniec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. Projekt planu, zgodny z projektem ustawy budżetowej, sporządza kierownik komórki organizacyjnej właściwej do obsługi finansowej urzędu obsługującego dysponenta Funduszu w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach budowy, wdrożenia i prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.

4. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent Funduszu.

§ 4. Przychody, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, obejmują przychody określone w art. 80d ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 5. Wydatki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, obejmują w szczególności:

1) w zakresie wydatków ponoszonych na utworzenie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców — wydatki związane z:

a) budową i przystosowaniem budynków i pomieszczeń,

b) zakupem sprzętu komputerowego, w tym składników sieci teletransmisji danych,

c) zakupem oprogramowania,

d) zakupem niezbędnych usług, w szczególności budowlanych, doradczych i wykonawczych w zakresie instalacji i uruchomienia systemu teleinformatycznego;

2) w zakresie wydatków ponoszonych na rozwój centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców — wydatki związane z:

a) budową, przystosowaniem lub modernizacją budynków i pomieszczeń,

b) zakupem i modernizacją sprzętu komputerowego,

c) zakupem lub aktualizacją oprogramowania,

d) zakupem usług, w szczególności: budowlanych, doradczych i wykonawczych w zakresie modernizacji pomieszczeń i systemu teleinformatycznego;

3) w zakresie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców — wydatki związane z:

a) eksploatacją mediów, w szczególności energii elektrycznej i wody,

b) eksploatacją i konserwacją sprzętu komputerowego,

c) zakupem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;

d) zakupem usług,

§ 6. 1. W razie wystąpienia okresowych nadwyżek środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

2. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na cele wskazane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 7, Sprawozdania budżetowe z wykonania planu Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

§ 8. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 4) ).

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, od dnia jego otwarcia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 90, poz. 756 i 757.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 90, poz. 756 i 757.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.