ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dotychczasowy wzór paszportu stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, może być stosowany do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2011 r.

§ 3. Dotychczasowe wzory paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz paszportu tymczasowego stanowiące odpowiednio załączniki nr 2—4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 4. Dokumenty paszportowe wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. (poz. 1014)

Załącznik 1 Wzór paszportu

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51.