ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pracami Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, zwanej dalej „Komisją”, kieruje przewodniczący Komisji.

2. Do kompetencji przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji;

2) ustalanie porządku obrad;

3) przewodniczenie obradom Komisji;

4) czuwanie nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań należących do zakresu działalności Komisji;

5) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

6) wyznaczanie członka Komisji opracowującego materiały na posiedzenia Komisji.

§ 2. Zastępca przewodniczącego Komisji wykonuje, w razie nieobecności przewodniczącego Komisji, zadania dla niego zastrzeżone.

§ 3. Sekretarz Komisji zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną prac Komisji.

§ 4. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w miarę potrzeby.

2. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz materiały dotyczące spraw stanowiących przedmiot obrad są przekazywane członkom Komisji nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 5. 1. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie uchwały przyjmowanej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Głosowanie ma charakter jawny.

§ 6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby spoza jej składu, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 7. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji.

§ 8. 1. Za udział w posiedzeniach członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość za każdy dzień posiedzenia wynosi:

1) przewodniczący – 420 zł;

2) zastępca przewodniczącego – 330 zł;

3) członek opracowujący materiały na posiedzenie – 200 zł;

4) pozostali członkowie – 150 zł.

2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom Komisji będącym pracownikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Członkom Komisji oraz osobom, o których mowa w § 6, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której działa Komisja, przysługują diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 77 5 § 2 Kodeksu pracy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).