ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór graficzny i sposób wypełnienia karty wpisu danych SIS „OSOBA” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzory graficzne i sposób wypełniania kart wpisu danych SIS „PRZEDMIOT” stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) załącznik nr 2 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH)”;

2) załącznik nr 3 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — BROŃ PALNA”;

3) załącznik nr 4 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU”;

4) załącznik nr 5 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — KONTENER”;

5) załącznik nr 6 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE”;

6) załącznik nr 7 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA”;

7) załącznik nr 8 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — SILNIK PRZYCZEPNY”;

8) załącznik nr 9 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE”;

9) załącznik nr 10 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — STATEK POWIETRZNY”;

10) załącznik nr 11 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — STATEK WODNY”;

11) załącznik nr 12 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU”;

12) załącznik nr 13 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO”;

13) załącznik nr 14 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI”.

§ 2. Wzory graficzne i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT” stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) załącznik nr 15 — wzór karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT — DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU”;

2) załącznik nr 16 — wzór karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT — POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU”.

§ 3. Karty zapytania, o których mowa w § 2, mogą mieć formę elektroniczną.

§ 4. Wzory strukturalne i sposób wypełniania elektronicznych kart zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT” stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) załącznik nr 17 — wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT — DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU”;

2) załącznik nr 18 — wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT — POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU”.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. (poz. 1415)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593.