ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny. Wystąpienie, na piśmie, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 2, zawiera:

1)   imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;

2)   wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca;

3)   informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane;

4)   termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni;

5)   pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

§ 4. Wystąpienie doręcza się za pokwitowaniem przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. poz. 1159, zpóźn. zm. 2) ) 3) .

§ 5. 4) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 97 i 1323, z 2010 r. poz. 278 i 1228, z 2011 r. poz. 622 i 1016 oraz z 2012 r. poz. 951,1194 i 1445.

3) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 191 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1947), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1353 oraz z 2010 r. poz. 667).