ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, utworzonego na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110), zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu zapewnia kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wykonujący zadania dysponenta głównego budżetu państwa, zwany dalej „kierownikiem komórki organizacyjnej urzędu”.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. Projekt planu, zgodny z projektem ustawy budżetowej, sporządza kierownik komórki organizacyjnej urzędu na podstawie zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych planu przekazywania mienia Agencji Mienia Wojskowego oraz zapotrzebowań zgłoszonych przez organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „jednostkami”.

4. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

5. Wydatki wyższe niż planowane mogą być dokonywane do wysokości uzyskanych wyższych przychodów niż ujęte w planie, po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

§ 4. 1. W razie, gdy środki finansowe gromadzone przez Fundusz nie są okresowo wykorzystywane na cele wskazane w art. 31c ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

2. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na cele, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. O dokonaniu wydatku z Funduszu decyduje jego dysponent, na podstawie wniosków, z którymi — za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej urzędu — występują kierownicy jednostek.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis i zakres zadania inwestycyjnego lub modernizacyjnego;

2) uzasadnienie celowości i konieczności realizacji zadania;

3) wysokość niezbędnych środków finansowych oraz harmonogram wydatkowania środków;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.

§ 6. Kierownik komórki organizacyjnej urzędu przekazuje środki finansowe z Funduszu na rachunki pomocnicze jednostek, gdzie środki te ewidencjonowane są na koncie rozrachunkowym.

§ 7. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. Nr 125, poz. 1160 oraz z 2004 r. Nr 250, poz. 2505).

§ 8. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ).

§ 9. W roku 2005 dysponent Funduszu zatwierdzi plan w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Przepisy rozporządzenia stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.