ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki tworzenia i wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi;

2) sposób podziału funduszu, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wynosi 11,1 % środków planowanych na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym na dany rok kalendarzowy, zwanych dalej „podstawą wymiaru”, z tego:

1) 8,4 % podstawy wymiaru — na nagrody roczne;

2) 2,7 % podstawy wymiaru — na nagrody uznaniowe i zapomogi.

§ 3. Wysokość środków finansowych na nagrody uznaniowe i zapomogi ujmuje się w ramach planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy, będących w dyspozycji Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 4. Wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi może być podwyższana przez Szefa Biura Ochrony Rządu w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki przeznaczone na uposażenia i nagrody roczne będące w jego dyspozycji.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 77, poz. 701 oraz z 2003 r. Nr 232, poz. 2340).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402.