ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 56, poz. 510 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1815) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej — funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległej mu jednostce organizacyjnej wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 1–4,

4) komendant placówki Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej oraz kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu) — podległym im funkcjonariuszom wyróżnień, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4,”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Wyróżnienie, o którym mowa w § 2 pkt 5, w przypadku gdy proponowany do wyróżnienia funkcjonariusz nie spełnia wymogów w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na wyższym stanowisku służbowym, jest udzielane za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.”,

c) uchyla się ust. 2b;

2) w § 7 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej — do 7 dni kalendarzowych,

3) komendant placówki Straży Granicznej oraz komendant dywizjonu Straży Granicznej — do 5 dni kalendarzowych,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).