ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367, z 2005 r. Nr 154, poz. 1293 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1104) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi:

1) za zasadniczą normę wyżywienia:

a) szkolną SZ        — 13,00 zł,

b) lotniczą LOT       — 16,30 zł,

2) za dodatkową normę wyżywienia:

a) uzupełniającą DU —6,01 zł,

b) 125 % DU         —7,51 zł,

c) 70 % DU          — 4,21 zł,

d) 50 % DU          —3,01 zł,

e) 45 % DU          — 2,71 zł,

f) 35 %DU          — 2,10 zł.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.